W ramach świadczonych usług programistycznych podatnik tworzy algorytmy, interfejsy, kody źródłowe i kody wynikowe oraz funkcjonalne części składowe tych kodów, które traktowane są jako utwory. Poza tworzeniem nowego oprogramowania „od zera”, programista, w ramach prac zleconych przez spółkę, rozwija lub ulepsza w sposób twórczy istniejące oprogramowanie. W sytuacji, gdy stworzy utwór we własnym zakresie, jest on jego wyłącznym twórcą, natomiast gdy w wytworzeniu utworów bierze on udział wraz z innymi programistami współpracującymi ze spółką (co, ze względu na skalę i złożoność tworzonego oprogramowania, jest sytuacją bardzo częstą), jest on współautorem (współtwórcą) takich utworów. Programista jest zobowiązany do przeniesienia na spółkę wszystkich autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów, które są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a które powstały w wyniku świadczenia przez niego usług w trakcie obowiązywania umowy. Podatnik powziął wątpliwość, czy ponoszone przez niego koszty związane z wytwarzaniem kwalifikowanych IP, takie jak koszty nabycia komputera, monitora, klawiatury, twardego dysku, drukarki, pendrive, mikrofonu, słuchawek, kamery internetowej, laptopa, literatury fachowej, wynajmu serwera oraz dostępu do Internetu, mogą być uwzględnione przy kalkulacji wskaźnika nexus?

Czytaj w LEX: Innovation Box – domknięcie łańcucha zachęt fiskalnych na działalność rozwojową >

Iloczyn dochodu kwalifikowanego i wskaźnika nexus

Zdaniem podatnika, wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego IP ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego IP, osiągniętego w roku podatkowym, i wskaźnika nexus. Wzór, według którego oblicza się wskaźnik nexus, został zawarty w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT. Jedną z kategorii kosztów, która została uwzględniona w tymże wzorze pod literą a), są koszty faktycznie poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym IP.

Zobacz procedurę w LEX: Innovation Box - preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej >

 


Z kolei, zgodnie z art. 30ca ust. 5 ustawy PIT, do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami. Zdaniem programisty, jeżeli faktycznie poniósł on koszty związane bezpośrednio z kwalifikowanym IP, które nie mają postaci odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami, takie koszty mogą zostać uwzględnione przez niego we wzorze nexus pod literą a). W związku z powyższym koszty wskazane przez niego koszty są kosztami związanymi bezpośrednio z kwalifikowanym IP z racji tego, że są poniesione w celu nabycia rzeczy i usług, które służą do wytworzenia kwalifikowanego IP.

Zobacz również: Firmy boją się działalności badawczo-rozwojowej >>

Bez kosztów odsetek i związanych z nieruchomościami

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko za prawidłowe. Potwierdził, że do kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami. Zgodnie natomiast z akapitem 39 Raportu OECD BEPS Plan Działania nr 5, koszty kwalifikowane powinny być uwzględniane we wskaźniku niezależnie od metody ich ujmowania w kosztach podatkowych, zgodnie z ogólnymi zasadami podatkowymi. Dlatego też koszty dla celów kalkulacji wskaźnika należy rozumieć szerzej (funkcjonalnie w kontekście ww. Raportu OECD), niż w odniesieniu do ustalania kosztów uzyskania przychodów na gruncie pozostałych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Koszty na działalność badawczo-rozwojową

Podejście nexus koncentruje się na wykazaniu związku między: wydatkami poniesionymi przez podatnika w związku wytworzeniem/rozwojem/ulepszeniem kwalifikowanych IP w ramach prowadzonej przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej, kwalifikowanymi IP oraz dochodami uzyskanymi z kwalifikowanych IP. Dyrektor KIS stwierdził, że koncentrując się zatem na wykazaniu powyższego związku, dokonując oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego należy ocenić to, czy wydatki ponoszone przez podatnika, przy zachowaniu właściwej proporcji, mogą zostać uznane za koszty faktycznie poniesione na działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej (art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT), abstrahując w tym przypadku od kwalifikacji tych kosztów do celów ustalania dochodu w świetle ustawy o podatku dochodowym. Ta szczególna metoda ujmowania kosztów we wskaźniku ma zastosowanie jedynie dla celu jakim jest kalkulacja tego wskaźnika i nie zmienia zasad traktowania kosztów dla innych celów, w tym do obliczania dochodu, który jest przemnażany przez ten wskaźnik.

 


Wobec tego, koszty związane z wytwarzaniem kwalifikowanych IP, takie jak koszty nabycia komputera, monitora, klawiatury, twardego dysku, drukarki, pendrive, mikrofonu, słuchawek, kamery internetowej, laptopa, literatury fachowej, wynajmu serwera oraz dostępu do Internetu, mogą stanowić koszty faktycznie poniesione na działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT, mogą być uwzględnione przy kalkulacji wskaźnika nexus.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 czerwca 2020 r. nr 0111-KDIB1-3.4011.91.2020.2.MBD

Sprawdź w LEX:

Czy składki zdrowotne mają wpływ na podatek IP BOX? >

Co potraktować jako jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w przypadku tworzenia kilku różnych programów komputerowych >

W jaki sposób ujmować w kosztach wydatki związane z pracami badawczo-rozwojowymi? >

Jak ustalić proporcję kosztów, gdy podatnik część dochodów opodatkowuje w ramach IP BOX? >