Egzamin na doradcę podatkowego składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Warunkiem przystąpienia do części ustnej jest zdanie z wynikiem pozytywnym części pisemnej. Kandydat może przystępować do części ustnej w okresie roku od dnia przystąpienia do części pisemnej egzaminu. Koronawirus i epidemia COVID-19 spowodowały jednak, że sprawdzanie wiedzy przyszłych doradców zostało zawieszone. Zaplanowana na maj sesja pisemna nie odbyła się. W marcu nie było natomiast egzaminów ustnych. Przepisy tarczy antykryzysowej wydłużyły czas na zaliczenie części ustnej. Z pierwszej wersji projektu zmian, wynikało, że kandydatowi na doradcę podatkowego, któremu roczny termin od zaliczenia części pisemnej do ustnej upływa w marcu 2020 r., i miał on przystępować do niej w marcu, będzie przysługiwało prawo do jednorazowego przystąpienia do części ustnej egzaminu na doradcę podatkowego w wyznaczonym terminie w okresie nie dłuższym niż cztery miesiące od wejścia w życie projektowanej ustawy. Po naszej publikacji projekt został zmieniony. Okres czterech miesięcy będzie liczony dopiero od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Egzaminy ustne na doradcę podatkowego później przez koronawirusa >>

Egzamin pisemny już we wrześniu

Z komunikatu Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego wynika, że najbliższy termin egzaminu pisemnego zaplanowany jest na wrzesień.  

- W związku z uruchomieniem kolejnego etapu zniesienia nakazów i obostrzeń wprowadzonych w wyniku rozprzestrzeniania się na terytorium kraju COVID-19, w tym zniesienia ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności związanej z wynajmem sal konferencyjnych i tym samym stworzeniem możliwości prawnej przeprowadzenia egzaminów zawodowych, istnieje możliwość wznowienia organizacji części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego dla kandydatów, którzy wyrażą chęć przystąpienia do tej części egzaminu. W trosce o bezpieczeństwo kandydatów oraz członków Komisji Egzaminacyjnej zostanie on przeprowadzony w reżimie sanitarnym – zapewnia prof. dr hab. Jadwiga Glumińska–Pawlic, przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Zobacz procedurę w LEX: Narzędzia podatkowe wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa >

 

Wrześniowy termin dla chętnych

We wrześniu do egzaminu pisemnego będą mogli przystąpić kandydaci, którym wcześniej termin wyznaczono na maj, a następnie odwołano go, w związku z obowiązującym od 14 marca br. na terenie RP stanem zagrożenia epidemicznego i stanem epidemii ogłoszonym w związku z COVID-19. Udział we wrześniowym egzaminie nie jest jednak automatyczny. Osoby, które zdecydują się na udział w kwalifikacji, muszą wyrazić chęć przystąpienia do tej części egzaminu poprzez złożenie potwierdzenia (oświadczenia woli) chęci uczestnictwa w części pisemnej egzaminu we wrześniu 2020 r., pisemnie lub elektronicznie, do 3 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu). Zawiadomienie o terminie i miejscu części pisemnej egzaminu zostanie skierowane do kandydatów drogą elektroniczną. Co ważne, kandydatów, którzy po wyrażeniu chęci przystąpienia do części pisemnej egzaminu wyznaczonej na wrzesień 2020 r. nie stawią się na egzaminie w wyznaczonym terminie, obowiązują przepisy rozporządzenia ministra finansów z 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1972). Chodzi tu m.in. o przepadek opłaty.

Jak tłumaczy, prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, kandydaci zakwalifikowani do części pisemnej egzaminu wyznaczonej na maj br., którzy nie złożyli wniosku o zwrot opłaty za egzamin, i którzy nie wyrażą woli przystąpienia do tej części egzaminu organizowanego we wrześniu 2020 r., tj. nie złożą wniosku o zamiarze przystąpienia do niego, mogą do niego przystąpić w kolejnym wyznaczonym terminie. Decyzja o kolejnym terminie nie została jednak na razie podjęta.

- Musimy mieć na względzie obowiązujący stan epidemii oraz jej przebieg w drugiej połowie roku – wskazuje przewodnicząca komisji.

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność cywilna i karna za zarażenie koronawirusem >

 


Egzaminy ustne także można planować

Okazuje się również, że wznowione będą również egzaminy ustne. Kandydat, który z powodu epidemii nie przystąpił do tej części w marcu, gdy mijał ustawowy rok na jej zaliczenie, ma prawo do jednorazowego przystąpienia do tej części egzaminu w wyznaczonym terminie w okresie nie dłuższym, niż cztery miesiące od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. Aby przystąpić do egzaminu konieczne jest złożenie wniosku do sekretarza komisji. Dopiero na ten wniosek komisja uruchomi organizację egzaminu. Podkreślić należy, że jeżeli kandydatowi zostanie wyznaczony termin, będzie to oznaczać, że wykorzystał on prawo do jednorazowego przystąpienia do tej części egzaminu. Jak informuje prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, złożenie wniosku o zamiarze przystąpienia do egzaminu ustnego będzie równoznaczne z odwieszeniem biegu rocznego terminu, w którym kandydat może przystępować do części ustnej egzaminu lub powtarzać tę część egzaminu. Za datę odwieszenia biegu rocznego terminu komisja będzie uznawać datę wpływu wniosku do MF.