Zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci określane zostały w przepisach prawa podatkowego wspólną nazwą „deklaracje podatkowe”. Deklaracje podatkowe pełnią istotną rolę w procesie wymiaru podatków, albowiem w polskim prawie podatkowym większość zobowiązań podatkowych obliczana jest przez podatników lub płatników, zaś organ podatkowy obowiązany jest tak długo czerpać wiedzę o podatku należnym z deklaracji korygującej, jak długo nie zastąpi jej decyzją podatkową, albo też podatnik nie zastąpi jej deklaracją korygującą. W taki sposób rozliczają się z podatku dochodowego m.in. większość podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Poniżej przedstawiono najważniejsze deklaracje podatkowe dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Sprawdź: Jaki jest maksymalny okres na składanie przez osoby prawne korekt deklaracji? >

 

 

Jak złożyć deklarację podatkową?

Za wyjątkiem formularzy przeznaczonych dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej (PIT-16Z) deklaracje można złożyć w formie interaktywnego pliku PDF. Deklaracje udostępnione zostały przez ministra finansów pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/zloz-e-deklaracje-pit/

Minister finansów udostępnił również aplikację i inne narzędzia służące do wysyłania dokumentów: https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/

PIT-16Z/PIT16ZS (14) Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności - WZÓR >

Najważniejsze deklaracje dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej

PIT 28Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zeznanie to składają podatnicy osiągający przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (tzw. najem prywatny). Do złożenia tego zeznania zobowiązani są również podatnicy osiągający przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. Zeznanie składa się w urzędzie skarbowym od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

 

PIT 37 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Zeznanie to składa podatnik, który uzyskał przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej) wyłącznie za pośrednictwem płatników lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów). Jest to najczęściej składane zeznanie podatkowe, służy przede wszystkim do rozliczenia dochodów stosunku służbowego, stosunku pracy, emerytur – rent, działalności wykonywanej osobiście, czy praw autorskich. Zeznanie składa się w urzędzie skarbowym od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Wyjątek dotyczy jednak podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym – jeżeli osiągnęli dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników nieobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku i zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu do złożenia zeznania – ci podatnicy obowiązani są złożyć zeznania za rok podatkowy przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.           

Czytaj też: Osoba samotnie wychowująca dziecko a rozliczenie roczne PIT >

 


PIT 36 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Zeznanie to składa podatnik, który w roku podatkowym osiągnął dochody (poniósł straty) oraz dokonywał odliczeń niemieszczących się w zakresie zeznania PIT-37. Zeznanie to służy przede wszystkim do rozliczenia dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, m.in. najmu lub dzierżawy rozliczanych na zasadach ogólnych, odpłatnego zbycia rzeczy, działalności nierejestrowanej, czy sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. Zeznanie składane jest w terminach analogicznych do PIT 37.

 

PIT 38 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Zeznanie to składa podatnik, który w roku podatkowym uzyskał przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów (akcji) w spółkach albo udziałów w spółdzielni, a także z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Zeznanie PIT-38 składa również podatnik, który uzyskał przychody lub poniósł koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych. PIT-38 składa się do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Wyjątek dotyczy podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym – jeżeli osiągnęli dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu do złożenia zeznania – obowiązani są obowiązani złożyć zeznania za rok podatkowy przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.    

Czytaj też: Wybór składanego po zakończeniu roku zeznania PIT na przykładach >

PIT 39 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Zeznanie to składa podatnik, który w roku podatkowym uzyskał przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Również to zeznanie składane jest w terminach analogicznych do PIT 37.

 

DSF 1 – Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym. Deklarację tę składają osoby fizyczne, są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4 proc. podstawy obliczenia tej daniny. Deklaracja składana jest w urzędzie skarbowym do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego. 

Zobacz również:

Rozliczanie PIT przez internet coraz popularniejsze >>

Rozliczenie dla samotnych rodziców możliwe w PIT za 2021 rok >>

Wspólne rozliczenie PIT po śmierci jednego z małżonków jest możliwe >>

 

Najważniejsze deklaracje elektroniczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą

PIT 28 – Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zeznanie to składają podatnicy osiągający przychody z działalności prowadzonej na własne nazwisko albo z działalności prowadzonej w formie spółki albo spółek. Zeznanie składane jest w urzędzie skarbowym od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.   

 

PIT 36 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Podatnik, który w roku podatkowym osiągnął dochody (poniósł straty) oraz dokonywał odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37. Zeznanie to służy do rozliczenia dochodów (poniesionej straty) w roku podatkowym z działalności gospodarczej przez podatników rozliczających się na zasadach ogólnych w opisanym już wcześniej terminie.

 

PIT-36L – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Zeznanie to składa podatnik prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, do których ma zastosowanie art. 30c ustawy (tzw. podatek liniowy 19%). Zeznanie składane jest w terminach analogicznych do PIT-37.

Sprawdź: Czy składanie czynnego żalu jest wymagane przy każdej korekcie JPK? >

 

 

PIT-CFC – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. To zeznanie składają podatnicy objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, jak również podatnicy objęci albo ograniczonym obowiązkiem podatkowym prowadzący działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład – w zakresie związanym z działalnością tego zakładu. Zeznanie składane jest w urzędzie skarbowym do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego.

 

PIT-NZ – Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków. Zeznanie to składa podatnik objęty nieograniczonym albo ograniczonym obowiązkiem podatkowych, osiągający dochód z niezrealizowanych zysków, o którym mowa w ustawie. Zeznanie składane jest w urzędzie skarbowym do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość rynkowa przenoszonych składników majątku przekroczyła kwotę 4 mln  zł. Jeżeli po miesiącu, w którym łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku przekroczyła kwotę 4 000 000 zł, przenoszone są kolejne składniki majątku – do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przenoszone są składniki. W przypadku przejęcia spółki lub przekształcenia formy prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową – w terminie 7 dni od tego zdarzenia.

 

DSF 1 – Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym.

Odrębne deklaracje podatkowe składają podatnicy – przedsiębiorstwa w spadku.

Sprawdź: Czy osoba fizyczna może przeksięgować wynikającą nadpłatę z zeznania podatkowego lub podatku VAT za marzec na poczet daniny solidarnościowej?

 

 

Podsumowanie

Polskie prawo podatkowe zobowiązuje podatników podatku dochodowego od osób fizycznych do składania wielu dokumentów, które można określić wspólną nazwą „deklaracje”. Niektóre deklaracje, jak PIT-28, PIT-36 czy DSF 1 mogą być składne zarówno przez podatników prowadzących działalność gospodarczą, jak też tej działalności nieprowadzący, każdy z podatników wypełnia wówczas przeznaczoną dla niego część deklaracji.

Polskie prawo zachęca podatników do składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznych – skrócono bowiem czas oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnicy rozliczający się elektronicznie zwrot otrzymają w terminie 45 dni od daty złożenia zeznania, pozostali natomiast mogą czekać na nadpłatę do 3 miesięcy.

Deklaracje podatkowe składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej, dlatego należy rzetelnie wywiązywać się z tego obowiązku.

Jacek Drosik, ekspert w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce