Terminy egzaminu pisemnego w maju oraz czerwcu 2021 r. zostały wyznaczone na:

 • 17 maja 2021 r.,
 • 18 maja 2021 r.,
 • 21 maja 2021 r.,
 • 24 maja 2021 r.,
 • 25 maja 2021 r.,
 • 26 maja 2021 r.,
 • 27 maja 2021 r.,
 • 28 maja 2021 r.,
 • 31 maja 2021 r.,
 • 1 czerwca 2021 r.,
 • 2 czerwca 2021 r.,
 • 7 czerwca 2021 r.,
 • 8 czerwca 2021 r.,
 • 9 czerwca 2021 r.,
 • 14 czerwca 2021 r.,
 • 15 czerwca 2021 r.,
 • 16 czerwca 2021 r.

Egzaminy ustne z kolei odbędą się w dniach:

 •  19 maja,
 •  20 maja,
 •  21 maja.

 

Egzamin pisemny na doradcę podatkowego

Zgodnie z obowiązującymi zasadami przeprowadzania egzaminu, przed rozpoczęciem części testowej teczki, torby, książki, akty normatywne, notatki, telefony komórkowe, itp. należy złożyć w miejscu wskazanym przez przewodniczącego składu egzaminacyjnego. Podczas egzaminu kandydat może opuścić salę egzaminacyjną tylko w towarzystwie osoby wyznaczonej przez przewodniczącego składu egzaminacyjnego. W trakcie egzaminu kandydaci obowiązani są podporządkować się poleceniom członków składu egzaminacyjnego.

Zobacz również: MF wznawia egzaminy na doradcę podatkowego >>

Po zakończeniu części testowej egzaminu oraz ogłoszonej przez przewodniczącego składu egzaminacyjnego przerwie kandydaci przystępujący do drugiej części egzaminu pisemnego, wracają do sali na drugą część egzaminu, polegającą na rozwiązaniu zadania. Kandydat otrzymuje test oraz kartę odpowiedzi. Karty odpowiedzi nie wolno podpisywać, ani umieszczać na nich jakichkolwiek znaków lub napisów. Odpowiedzi udziela się poprzez zakreślenie w sposób trwały kółkiem lub krzyżykiem odpowiedniego wariantu (litery) na karcie odpowiedzi. Używanie ołówków jest niedozwolone. Odpowiedź poprawna jest tylko jedna i tylko jedna może być zakreślona. Na karcie odpowiedzi nie wolno nanosić żadnych poprawek. Konsekwencją jakichkolwiek zakreśleń, dodatkowych, dopisków lub poprawek jest niezaliczenie udzielonej odpowiedzi (jeden punkt ujemny). Po zakończeniu egzaminu kandydat zwraca pracę egzaminacyjną, tj. kartę odpowiedzi wraz z testem, która jest oznaczana przez członka składu egzaminacyjnego kodem nadawanym na potrzeby oceny części pisemnej egzaminu. Kandydat zdaje egzamin według stanu prawnego na dzień zdawania egzaminu pisemnego, chyba że z treści pytania wynika, iż dotyczy ono innego stanu prawnego. Podczas drugiej części egzaminu kandydat rozwiązuje zadanie wyłącznie na opatrzonych pieczątkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego kartach papieru. W przypadku posłużenia się brudnopisem, kandydat oznacza właściwą kartę adnotacją "brudnopis". Kart papierunie wolno podpisywać, ani umieszczać na nich jakichkolwiek znaków lub napisów niezwiązanych z treścią zadania. Odpowiedzi nie wolno podpisywać własnym nazwiskiem. Jeżeli rozwiązanie zadania wymaga podpisu - zdający podaje fikcyjne imię i nazwisko „Jan Kowalski”.

Więcej: https://www.gov.pl/web/finanse/egzamin-pisemny-doradca-podatkowy

 


Zasady przeprowadzania części ustnej egzaminu

Kandydat zdaje egzamin według stanu prawnego na dzień zdawania egzaminu ustnego, chyba że z treści pytania wynika, że dotyczy ono innego stanu prawnego. Zdający udzielają odpowiedzi na pytania z wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych obowiązującego w dniu egzaminu. Przed przystąpieniem do egzaminu kandydat okazuje dowód osobisty lub paszport. Po wylosowaniu zestawu pytań, zdający mają możliwość przygotowania się do odpowiedzi. Czas przygotowania nie może przekroczyć 15 minut.

Więcej: https://www.gov.pl/web/finanse/egzamin-ustny-doradca-podatkowy

O zasadach bezpieczeństwa sanitarnego można przeczytać tutaj >>