Nie zawsze dokonując darowizny wiemy w jakiej wysokości dokonać odliczenia z tytułu tej darowizny. Tak było w przypadku pewnej spółki, która podarowała zamortyzowany środek trwały.

Spółka wchodząca w skład podatkowej grupy kapitałowej (PGK) dokonała darowizny środka trwałego (samochodu) dla podmiotu posiadającego status organizacji pożytku publicznego (OPP). Samochód został całkowicie zamortyzowany podatkowo przed dokonaniem darowizny, zaś dokonane odpisy amortyzacyjne zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Samochód służył do działalności opodatkowanej VAT wykonywanej przez spółkę.

Czytaj też: Pomoc dla Ukrainy – preferencje podatkowe dla pomagających i uchodźców >

Przed dokonaniem darowizny spółka zamówiła wycenę przedmiotu darowizny. Rzeczoznawca majątkowy określił wartość auta na 69.600 zł. netto. Z tytułu dokonanej darowizny spółka rozpoznała należny VAT zgodnie z art. 7 ust. 2 w zw. z art. 29a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Kwota podatku VAT została obliczona od wartości rynkowej netto (23 proc. x 69.600 zł).

Spółka zamierza pomniejszyć dochód podatkowy o wartość przedmiotu darowizny dokonanej na rzecz OPP. Zapytała organy skarbowe w jakiej wysokości ma prawo dokonać odliczenia od dochodu z tytułu tej darowizny?

Czytaj też: Rozliczanie darowizny w CIT na przykładach >

Zdaniem spółki, ma ona prawo odliczyć od podstawy opodatkowania darowiznę w wysokości wartości rynkowej netto (69.600 zł) oraz kwotę podatku VAT należnego, w części przekraczającej kwotę VAT naliczonego, którą spółka miała prawo odliczyć (i odliczyła) zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług od zakupu przedmiotu darowizny.

PROCEDURA Zbycia składnika majątkowego >

W obszernym uzasadnieniu swojego stanowiska, spółka wskazała, że stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, podstawę opodatkowania (z zastrzeżeniami) stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a, po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10 proc. dochodu (o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1).

 

Darowizna to wartość towaru wraz z podatkiem

Z kolei zgodnie z art. 18 ust. 1b ustawy o CIT, jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Przy określaniu wartości tych darowizn stosuje się odpowiednio art. 14.

Sprawdź też: Czy darowizna na rzecz ochotniczej straży pożarnej podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób prawnych? >

 

 

Zdaniem spółki, biorąc pod uwagę ww. regulacje, odliczenie darowizny winno być dokonane w wysokości rynkowej przedmiotu darowizny. Za takim podejściem przemawia bowiem art. 18 ust. 1b ustawy o CIT, który przy określeniu wartości darowizny podlegającej odliczeniu nakazuje stosować art. 14 ustawy o CIT, a więc ustalać ich wartość na podstawie cen rynkowych.

Ponadto prawem do odliczenia została objęta również wartość VAT należnego od przekazanej darowizny, ale jedynie w takiej części w jakiej ta wielkość przekracza kwotę podatku naliczonego, którą podatnik miał prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu nabycia przedmiotu darowizny.

Dla ustalenia kwoty przysługującego podatnikowi odliczenia nieistotne jest natomiast czy składnik będący przedmiotem darowizny był przez niego amortyzowany i poprzez odpisy amortyzacyjne zaliczony do kosztów podatkowych.

Zobacz również:
Do 2 maja trzeba rozliczyć PIT za 2021 rok >>
Ulga termomodernizacyjna nie dla wszystkich współwłaścicieli budynku >>

 

Uwzględniając zatem fakt, iż zostaną spełnione wszystkie warunki związane z odliczeniem od podstawy opodatkowania, w przedstawionym stanie faktycznym spółka będzie uprawniona do odliczenia kwoty darowizny w wysokości rynkowej 69.600 zł.

Spółka nie będzie miała natomiast prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania VAT od dokonanej darowizny, bowiem kwota podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotu darowizny przekraczała kwotę podatku należnego od dokonanej darowizny. Zgodnie zaś z przywołanym art. 18 ust. 1b ustawy o CIT, prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania podatku VAT przysługuje wyłącznie w odniesieniu do kwoty podatku należnego VAT, w części w jakiej przewyższa on kwotę podatku naliczonego, który podlegał odliczeniu.

 

Eksperci: Interpretacja bez uzasadnienia, ale korzystna

W interpretacji z 30 marca br. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał rację spółce. Co ciekawe, organ odstąpił od uzasadnienia prawnego tej oceny na podstawie art. 14c par. 1 ordynacji podatkowej, w pełni podzielając stanowisko podatnika (nr 0111-KDIB2-1.4010.643.2021.1.AT).

- Dyrektor KIS przyznał rację podatnikowi, który dokonał darowizny całkowicie zamortyzowanego środka trwałego na rzecz organizacji pożytku publicznego i zawnioskował o potwierdzenie stanowiska zgodnie z którym miał on prawo do odliczenia od dochodu takiej darowizny – stwierdza Katarzyna Zadroga, doradca podatkowy w ALTO Tax.

Ekspertka dodaje, że rozstrzygnięcie dyrektora KIS z pewnością należy ocenić pozytywnie.

- Podatnicy dokonujący darowizn zamortyzowanych środków trwałych będą mogli więc dokonać niejako podwójnego zmniejszenia swoich obciążeń podatkowych. Po pierwsze, w postaci ujęcia odpisów amortyzacyjnych jako kosztów uzyskania przychodów, a po drugie odliczając od dochodu wartość rynkową takiego zamortyzowanego już środka trwałego – podkreśla Katarzyna Zadroga.

Jednocześnie zwraca ona uwagę na fakt, że warto zaznaczyć, iż podatnik nie będzie miał prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania podatku VAT od dokonanej darowizny, w sytuacji, gdyby kwota podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotu darowizny przekraczała kwotę podatku należnego od dokonanej darowizny.

 


Kolejny ekspert podkreśla, że dyrektor KIS w omawianej interpretacji indywidualnej  potwierdził, możliwość odliczenia od dochodu darowizny w postaci całkowicie zamortyzowanego środka trwałego, dokonanej na rzecz organizacji pożytku publicznego.
- Jest to pozytywna dla podatnika interpretacja, która realnie umożliwia podwójne odliczenie wartości środka trwałego – pierwsze odliczenie ma miejsce poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, które zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów, przyczyniając się do obniżenia podatku dochodowego, natomiast drugie odliczenie (w wartości rynkowej darowanego środka trwałego, który już został zamortyzowany) powstaje po dokonaniu darowizny – stwierdza Michał Cielibała, doradca podatkowy, prezes Kancelarii Biurex.

Ekspert zwraca jednak uwagę, że jest to interpretacja indywidualna, która dotyczy konkretnego, przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego.

- Daje ona jednak szansę na uzyskanie pozytywnej interpretacji w podobnym stanie faktycznym dla innego podatnika, co przyczyni się do powstania korzystnej linii interpretacyjnej w zakresie odliczenia od dochodu darowizny w postaci zamortyzowanego środka trwałego – podkreśla Michał Cielibała.