Uchwalona przez Sejm kilka dni temu nowelizacja ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw przewiduje m.in. modyfikacje przepisów ordynacji podatkowej. Chodzi o zakres wymogów, którym powinien odpowiadać wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Uchwalone zmiany mają polegać na rozszerzeniu zakresu informacji, które wnioskodawca, chcący uzyskać interpretację indywidualną, będzie obowiązany przekazać Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej.

 


Transakcje zagraniczne na cenzurowanym

- Jeśli transakcja, będąca przedmiotem wniosku, zostanie dokonana z podmiotem zagranicznym lub wywoła skutki transgraniczne, podatnik będzie miał obowiązek wskazać dodatkowe elementy takie jak państwo albo terytorium miejsca zamieszkania osoby fizycznej lub dane indentyfikacyjne podmiotu zagranicznego biorącego udział w transakcji czy położenie zagranicznego zakładu. Jeżeli opisana we wniosku transakcja wywoła skutki transgraniczne niezbędne będzie wskazanie, gdzie skutki takie wystąpiły lub gdzie mogą wystąpić – tłumaczy Karol Trybulec, radca prawny, manager w Enodo Advisors.

Zobacz również:
Restrukturyzacja firmy wpływa na ceny transferowe >>

Podatek u źródła podwyższa koszty działalności >>
 

Brak precyzyjnej definicji

Ustawa nie precyzuje jednak, co należy rozumieć pod pojęciem skutków transgranicznych. Ministerstwo Finansów wskazuje w uzasadnieniu do projektu, że dla wykładni tego pojęcia wystarczające jest posłużenie się wykładnią językową. Zdaniem Trybulca, skutki transgraniczne pojawią się wówczas, gdy konsekwencje transakcji, będącej przedmiotem wniosku, pojawią się przynajmniej w dwóch państwach. - W praktyce przepis odnoszący się do skutków transgranicznych transakcji może wywołać wątpliwości – podkreśla ekspert.

 


Zgubne skutki niewskazania informacji

Jak dodaje Paulina Malendowicz, analityk w Enodo Advisors, konsekwencje niewskazania przez wnioskodawcę wymaganych informacji będą poważne w skutkach. Organ nie wezwie wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych wniosku, ale pozostawi wniosek bez rozpatrzenia. - Jeżeli zatem fiskus uzna, że w danym wniosku należało podać informacje co do skutków transgranicznych opisywanej transakcji, a wnioskodawca takich informacji nie przedstawił, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Może to w praktyce utrudnić proces uzyskiwania interpretacji indywidualnych – zwraca uwagę Malendowicz.

Zwolnienie dla niektórych podmiotów i pytań

Obowiązek przedstawienia informacji na temat podmiotów zagranicznych oraz skutków transgranicznych transakcji nie będzie obejmował wszystkich wniosków o wydanie interpretacji. Z obowiązku tego zostali zwolnieni podatnicy składający wniosek o wydanie interpretacji, który dotyczy wyłącznie indywidualnej sprawy osoby fizycznej, a także podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wskazuje to, że nowe przepisy zostały przygotowane głównie z myślą o wnioskach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdaniem Trybulca, pozyskiwanie danych o transakcjach międzynarodowych, które choćby potencjalnie mogą nosić znamiona unikania opodatkowania, wpisuje się w działania prowadzone przez Ministerstwo Finansów. Ekspert zwraca także uwagę, że wskazanie danych o podmiotach zagranicznych oraz skutkach transgranicznych transakcji będzie również istotne z punktu widzenia ochrony prawnej wynikającej z interpretacji. Ochrona przewidziana przez przepisy ordynacji podatkowej obejmie bowiem transakcje, zespoły transakcji oraz inne zdarzenia w takim zakresie, w jakim wnioskodawca przedstawił we wniosku powyższe informacje. W razie nieujawnienia wszystkich niezbędnych danych o podmiotach uczestniczących w transakcji lub o jej skutkach podatkowych otrzymanie interpretacji nie będzie gwarantowało ochrony.

- Nowe regulacje w zakresie treści wniosków o interpretacje indywidualne prawa podatkowego mogą utrudnić sporządzanie takich wniosków. W sytuacjach, w których podatnik rutynowo nabywa usługi z zagranicy podlegające opodatkowaniu w Polsce (np. zaciąga kredyty zagraniczne albo ponosi opłaty licencyjne za korzystanie z na filmów lub muzyki), może on nawet nie wiedzieć w chwili składania wniosku, jakich podmiotów zagranicznych wniosek ten dotyczy. Nowe przepisy praktycznie uniemożliwią mu uzyskanie interpretacji w tym zakresie - tłumaczy dr Grzegorz Kujawski, doradca podatkowy, partner w KNDP.

Jego zdaniem, ustawodawcy wydaje się , że zwiększając zakres informacji we wniosku o interpretację dowie się więcej o unikaniu opodatkowania w podatkach dochodowych. W opinii Kujawskiego to przekonanie jest błędne: odkąd interpretacje zawierają klauzulę, która uchyla ich skutki w przypadku stwierdzenia, że ich przedmiotem jest unikanie opodatkowania - podatkowi optymalizatorzy po prostu nie występują o interpretacje. - Omawiane przepisy utrudnią więc tylko życie tym, którzy chcieliby poprawnie rozliczać się z fiskusem - podkreśla ekspert.

Zmianami ma teraz zająć się Senat. Nowe przepisy Ordynacji podatkowej odnoszące się do wymogów formalnych interpretacji indywidualnych wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.