Pytanie

Czy jest opodatkowany przychód studenta z tytułu otrzymania stypendium rektorskiego za bardzo dobre wyniki w nauce?
Czy w takim przypadku rodzice mogą skorzystać z ulgi na uczące się dziecko?

Odpowiedź

Co do zasady, stypendia za wyniki w nauce są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W dalszej konsekwencji oznacza to, że bez względu na wysokość uzyskanego stypendium rodzicom studenta przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej.

Uzasadnienie

W opisanym przypadku, w celu ustalenia zakresu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, proponuję zapoznać się z treścią interpretacji ogólnej z 7 grudnia 2012 r. DD3/033/100/CRS/12/DD-679 wydanej przez Ministra Finansów.
Interpretacja odnosi się do regulacji wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f.

W powołanym art. 21 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.f. czytamy, że wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Wskazane zwolnienie od opodatkowania dotyczy stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, które mogą być przyznawane przez różnego rodzaju instytucje (np. szkoły), organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, czy organizacje społeczne, w ramach prowadzonej przez nie działalności.

W przypadku tej grupy stypendiów, aby zachowany został charakter stypendiów (naukowych i za wyniki w nauce), ustawodawca wprowadziła dodatkowy warunek zastosowania omawianego zwolnienia, tj. konieczność zatwierdzenia zasad ich przyznawania przez właściwego ministra do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, bowiem wyłącznie te organy są kompetentne do potwierdzenia charakteru przyznawanych stypendiów.

Należy przy tym podkreślić, że użyte w analizowanym przepisie pojęcie "zatwierdzone" w odniesieniu do zasad przyznawania omawianych stypendiów oznacza, że dopiero zakończenie procesu zatwierdzania umożliwia zastosowanie powyższego zwolnienia podatkowego. Jeżeli zatem procedurę zatwierdzania kończy decyzja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo do spraw szkolnictwa wyższego, to możliwość zwolnienia od podatku stypendiów, których dotyczy, istnieje dopiero od dnia jej wydania.

Jeżeli zatem, otrzymywane przez studenta w opisanym przypadku stypendium za wyniki w nauce, spełnia warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.f. tj. którego zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez właściwego ministra, wówczas bez względu na wysokość otrzymanego stypendium będzie ono zwolnione z opodatkowania.

Na podstawie art. 27f ust. 4 w związku z art. 27f ust. 6 u.p.d.o.f. odliczeniu od podatku podlega tzw. ulga z tytułu wychowywania pełnoletniego dziecka do ukończenia 25 roku życia uczącego się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym dziecko (student) nie uzyskał dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

W praktyce oznacza to, że rodzic ma prawo do ulgi prorodzinnej, jeżeli dziecko pobiera stypendium zwolnione od opodatkowania, bez względu na wysokość tego stypendium. Jeżeli jednak stypendium jest opodatkowane, wówczas ulga będzie przysługiwała pod warunkiem, że stypendium nie przekroczyło kwoty 3089 zł rocznie.