Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisany został właśnie projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym dla członków rodziny funkcjonariusza i żołnierza zawodowego, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia (nr UD 466). Za jego przygotowanie odpowiada Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Czytaj również: Resorty różnie traktują odprawy dla policjantów przechodzących do wojska - RPO interweniuje u premiera>>

Czytaj w LEX: Dopuszczalność dochodzenia przez Skarb Państwa, który wypłacił policjantowi lub żołnierzowi odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, regresu od sprawcy zdarzenia wywołującego szkodę >>>

 

 

Dla kogo świadczenie pieniężne?

- Celem projektowanej ustawy jest zagwarantowanie wsparcia finansowego rodzinom funkcjonariuszy: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej oraz żołnierzy zawodowych, jak również strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i ratowników górskich, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia.
Nowe przepisy kompleksowo uregulują wskazaną kwestię przez wprowadzenie i wypłatę świadczenia pieniężnego – czytamy w informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia projektowanych rozwiązań.

Jak twierdzą autorzy projektu, te przepisy to także symboliczne zadośćuczynienie rodzinom funkcjonariuszy, żołnierzy zawodowych, strażaków ratowników OSP oraz ratowników górskich straty najbliższych, którzy poświęcili swoje życie ratując życie, zdrowie albo mienie innych.

Czytaj w LEX: Zadośćuczynienie pieniężne dla najbliższych członków rodziny zmarłego - uwagi na tle art. 446 par. 4 k.c. >>>

 


Istota projektowanych rozwiązań 

Projekt zakłada wprowadzenie świadczenia pieniężnego, które będzie przysługiwać uprawnionym członkom rodziny funkcjonariusza Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej oraz żołnierza zawodowego, którego śmierć nastąpiła w związku z:

  1. wykonywaniem obowiązków służbowych w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu, jeżeli funkcjonariusz albo żołnierz zawodowy: a) podejmował czynności operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze albo interwencje w celu ochrony osób, mienia, przywrócenia porządku publicznego, ratowania życia lub zdrowia ludzkiego; b) uczestniczył w fizycznej ochronie osób lub mienia; c) brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, w tym ratowniczo-gaśniczych lub bezpośrednio tymi działaniami na miejscu zdarzenia kierował; d) realizował czynności w zakresie bezpośredniej ochrony i opieki nad osadzonymi; e) realizował działania bojowe, w tym kontrterrorystyczne, w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych;
  2. podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia z narażeniem własnego życia lub zdrowia;
  3. pełnieniem służby przez funkcjonariusza na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych albo w strefie konfliktu zbrojnego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w składzie polskich kontyngentów do misji specjalnych organizacji międzynarodowych, w Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Służbie Wywiadu Wojskowego;
  4. pełnieniem służby przez żołnierza zawodowego: a) na froncie w czasie wojny w Wojsku Polskim, polskich formacjach wojskowych w kraju lub za granicą; b) w strefie działań wojennych w polskich kontyngentach wojskowych wydzielonych z Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub przez kierowanych do pełnienia służby w tej strefie z polskich przedstawicielstw wojskowych oraz polskich zespołów łącznikowych przy organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych albo bezpośrednio z organizacji międzynarodowych, międzynarodowych struktur wojskowych i obcych jednostek wojskowych.

 

Zgodnie z propozycją MSWiA, członkami rodziny uprawnionymi do pobierania świadczenia będą małżonek, dzieci poniżej 18. roku życia lub uczące się do 24. (25.) roku życia, a także bez względu na wiek, gdy do 18. roku życia stały się całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz rodzice. Świadczenie pieniężne przysługiwać będzie małżonkowi oraz sierocie zupełnej w miesięcznej wysokości 100 proc., a każdemu dziecku i rodzicom w wysokości 50 proc. przeciętnego uposażenia funkcjonariusza danej formacji albo żołnierza zawodowego. Jego wypłata nie będzie mogła być łączona z pobieraniem emerytury, renty, uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego. - W  razie jednoczesnego prawa do świadczenia pieniężnego i wskazanych świadczeń osobie uprawnionej będzie wypłacane świadczenie wyższe lub przez nią wybrane. Wybór świadczenia pieniężnego nie pozbawi osoby uprawnionej innych świadczeń i uprawnień przysługujących osobom pobierającym renty rodzinne – deklarują projektodawcy.

Czytaj w LEX: Nie tylko krewni zmarłego mogą liczyć na zadośćuczynienie - omówienie orzeczenia >>>

I zapowiadają, że analogiczne zasady dotyczące prawa do świadczenia pieniężnego obejmą także uprawnionych członków rodziny strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych, który zmarł wskutek udziału w działaniu ratowniczym albo akcji ratowniczej w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu oraz ratownika górskiego, który zmarł przy wykonywaniu działań ratowniczych podejmowanych w ramach ratownictwa górskiego w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu. Natomiast w przypadku rodzin funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, a także członków rodzin strażaków ratowników OSP oraz członków rodziny ratowników górskich, prawo do świadczenia będzie ustalał i wypłacał Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Rodzinom zaś funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz żołnierzy zawodowych prawo do świadczenia będą ustalały i wypłacały Wojskowe Biura Emerytalne. Czynności te, w przypadku rodzin funkcjonariuszy Służby Więziennej, będzie wykonywało Biuro Emerytalne Służby Więziennej. - Przyjęte rozwiązanie wynika z faktu, że organy te ustalają i wypłacają również renty rodzinne. Właściwy organ emerytalny będzie wydawać decyzję o przyznaniu świadczenia na wniosek uprawnionego członka rodziny funkcjonariusza, żołnierza zawodowego, strażaka ratownika OSP lub ratownika górskiego – czytamy.

Co ważne, w zakresie nieuregulowanym w projektowanej ustawie będą stosowane odpowiednie przepisy ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2022 r. poz. 1626) lub ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2022 r. poz. 520, z późn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane na ich podstawie.

- Do świadczenia pieniężnego określonego w projekcie nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczące przyjmowanego przez Radę Ministrów projektu ustawy, której skutkiem może być zwiększenie (w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów) wydatków budżetu państwa – napisali autorzy projektu.

Sprawdź w LEX: Zobowiązania - zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę przez najbliższych członków rodziny zmarłego - kryteria ustalania wysokości tego zadośćuczynienia i jego wysokość. Glosa do wyroku SN III CSK 279/10 >>>

 


Świadczenie będzie objęte składką zdrowotną

Jak twierdzi MSWiA, aby objąć świadczenie pieniężne składką zdrowotną zaproponowano zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Natomiast w celu prawidłowego realizowania obowiązków podatkowych, jako że nowe świadczenie pieniężne ma charakter bardzo zbliżony do renty rodzinnej, zaproponowano, aby odnosiły się do niego analogiczne przepisy ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z projektowanymi przepisami przejściowymi:

  1. świadczenie pieniężne będzie przysługiwało również członkom rodziny funkcjonariuszy wskazanych formacji, żołnierza zawodowego, strażaka ratownika OSP oraz ratownika górskiego, którego śmierć nastąpiła w warunkach określonych w projekcie przed dniem wejścia w życie ustawy; warunkiem uzyskania prawa do świadczenia pieniężnego będzie złożenie wniosku o przyznanie świadczenia w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy; aby uprościć procedury związane z przyznaniem świadczenia pieniężnego przyjęto, że złożenie wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego jest równoznaczne z wyborem tego świadczenia;
  2. pierwsza wypłata świadczeń pieniężnych nastąpi nie później niż w terminie 3 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca, w którym ustawa weszła w życie, z wyrównaniem od miesiąca przyznania prawa do świadczenia pieniężnego.

Rada Ministrów ma przyjąć projekt w IV kwartale 2022 r.