W środę, w Senacie odbyło się drugie czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk senacki nr 271). W piątek natomiast Senat w głosowaniu podjął uchwałę o przekazaniu projektu do dalszych prac w Sejmie.

Czytaj również: Osoby zatrudnione w małych firmach też mogą oszczędzać w PPK

Co zaproponowali senatorowie?

Przyjęty projekt ustawy przewiduje m.in. przesunięcie o rok terminu zawarcia umowy o zarządzanie PPK przez firmy zatrudniające do 20 osób, a także przez jednostki sektora finansów publicznych, które przystępują do systemu oszczędzania w ostatnim, IV już etapie wdrażania programu. Inną proponowaną zmianą jest wprowadzenie abolicji (uchylenie karalności) za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie do 27 października 2020 r. lub umowy o prowadzenie PPK w terminie do 10 listopada 2020 r. Dotyczy to firm, które przystępowały do PPK w II i III etapie wdrażania.

Ponadto zakłada rozszerzenie katalogu przedsiębiorców, którzy mogą dostać wsparcie z tarcz antykryzysowych również o tych niezatrudniających pracowników na umowy o pracę.

Senatorowie zaproponowali w projekcie również wprowadzenie zasady, że za czas niezdolności do pracy lub kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych z powodu COVID-19 pracownikowi przysługiwać będzie zasiłek chorobowy, począwszy od pierwszego dnia trwania tej niezdolności, kwarantanny albo izolacji, w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku; ciężar wypłaty zasiłku chorobowego spoczywać będzie na budżecie państwa.

W projekcie zaproponowano także zagwarantowanie szybszego odblokowywania środków zgromadzonych na rachunku VAT podatnika (maksymalnie 14 dni), przy czym zgoda na przekazanie środków - jak czytamy w projekcie - mogłaby być wydana również w przypadku podatników z zaległościami z tytułu podatków, o ile powstały one w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Proponuje się też, aby świadczenia postojowe przysługiwały także osobie będącej wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, spółki komandytowej lub spółki partnerskiej; w przypadku takiej osoby świadczenie postojowe przysługiwałoby wówczas, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez spółkę, w której osoba ta jest wspólnikiem.