Co więcej, w obecnym stanie prawnym ustawodawca nie przewiduje zmian w ustawie z  4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, które uwzględniłyby pojawienie się epidemii koronowirusa.  

 

Obowiązek tworzenia PPK

Z treści przepisów ustawy o PPK wynika obowiązek terminowego tworzenia PPK, rozumianego jako dokonanie przez pracodawcę wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK, uzgodnienie tego wyboru z reprezentacją osób zatrudnionych oraz zawarcie umów składających się na PPK: umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK. Obecnie, w I połowie 2020 roku, podmiotami zobowiązanymi do tworzenia PPK są pracodawcy, którzy zatrudniali co najmniej 50 osób zatrudnionych na dzień 30 czerwca 2019 roku. Pojawienie się epidemii koronawirusa nie wpływa na obowiązek tworzenia PPK, a jak do tej pory uchwalone nowe przepisy nie zmieniają niczego w tym obszarze.

 


 

Obowiązek naliczania wpłat do PPK

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy, który utworzył PPK, jest zapisanie do planu odpowiednich osób w odpowiednim terminie, a następnie terminowe naliczanie i odprowadzanie wpłat do PPK w wysokości wynikającej z przepisów ustawy o PPK. Podstawą naliczenia wpłat jest wynagrodzenie danego uczestnika PPK, jakie otrzymuje on od pracodawcy prowadzącego PPK. Powyższa zasada nie ulega modyfikacji w sytuacji pojawienia się epidemii koronawirusa.

Nowo wprowadzone przepisy nie modyfikują obowiązków pracodawców w tym zakresie. Jedynie ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadza możliwość nakazania przez pracodawcę swoim pracownikom świadczenia pracy w sposób zdalny, to jest z domu lub innego miejsca poza zakładem pracy. Taki jednak przypadek nie ma jednak znaczenia dla zasad naliczania i wypłacania wynagrodzenia za pracę, a co za tym idzie także zasad naliczania wpłat do PPK.

Wpłaty do PPK są bowiem naliczane od wynagrodzenia, które dla celów PPK zostało zdefiniowane jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia z art. 19 ust. 1 tej ustawy (tzw. trzydziestokrotności), oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

 

 

Zasiłek opiekuńczy – brak naliczania wpłat do PPK

Nowością wynikającą z przepisów wspomnianej ustawy jest wprowadzenie instytucji dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zgodnie z tymi nowymi przepisami w przypadku zamknięcia z powodu epidemii koronawirusa żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, ubezpieczonemu - zgodnie z nowymi przepisami zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem - przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. Należy pamiętać, że tak od kwoty zasiłku opiekuńczego otrzymanego przez pracownika, jak też od kwoty dodatkowego zasiłku opiekuńczego wynikającego z nowowprowadzonych przepisów, nie nalicza się wpłat do PPK. Wynika to z faktu, że zgodnie z dyspozycją art. 18 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie uwzględnia się bowiem m.in. zasiłków.

 


 

Warto rozważyć liberalizację przepisów o PPK

Jak widać z powyższego co do zasady zaistnienie sytuacji korona wirusa nie wpływa na istniejące po stronie pracodawcy obowiązki wynikające z przepisów o PPK. W dalszym ciągu są oni zobowiązani do terminowego tworzenia PPK, zapisywania do PPK odpowiednich osób oraz naliczania i odprowadzania wpłat do PPK. Jedyną nowością jest wprowadzona na mocy nowych przepisów instytucja dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który w związku z faktem, że nie jest podstawą naliczenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie jest podstawą naliczenia wpłat do PPK. Siłą rzeczy nasuwa się pytanie, czy taki stan prawny będzie odpowiedni w sytuacji, gdyby epidemia koronawirusa spowodowała negatywne konsekwencje dla zdolności pracodawców do regulowania swoich zobowiązań w stosunku do pracowników. Warto by ustawodawca zastanowił się nad czasową liberalizacją przepisów o PPK.

Stan prawny 11 marca 2020

dr Marcin Wojewódka, Wojewódka i Wspólnicy Sp.k.

Czytaj również: Wirus zaatakował gospodarkę. Biznes potrzebuje więcej, niż daje rząd