Pracodawca poza finansowaniem wpłaty podstawowej do pracowniczych planów kapitałowych (dalej: PPK), której wysokość jest stała (1,5 proc. wynagrodzenia pracownika) może zdecydować także o finansowaniu wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5 proc.  wynagrodzenia. Pracodawca określa wysokość tej wpłaty w umowie o zarządzanie PPK, a w przypadku zmiany jej wysokości lub rezygnacji z jej dokonywania - dokonać zmiany tej umowy.

Czytaj w LEX: Pracownicze Programy Kapitałowe - księgowanie oraz opodatkowanie >>>

Zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana zmiana. Ustawa o PPK daje pracodawcy swobodę w określaniu wysokości wpłaty dodatkowej dla poszczególnych grup pracowników. Wpłata dodatkowa, finansowana przez pracodawcę, może być bowiem różnicowana ze względu na długość okresu zatrudniania w danym podmiocie bądź na podstawie innych kryteriów, przy czym – w tym ostatnim przypadku - wymaga to zawarcia odpowiednich postanowień w regulaminie wynagrodzeń lub układzie zbiorowym pracy obowiązującym u tego pracodawcy. Określając zasady różnicowania wpłat dodatkowych, pracodawca powinien także pamiętać o zakazie dyskryminacji w zatrudnieniu. Chodzi oto, aby zastosowane przez niego kryteria nie były krzywdzące dla określonej grupy pracowników.

Czytaj również: Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK nie jest bezterminowa>>

Obniżenie wpłaty podstawowej pracownika

Wpłata podstawowa finansowana przez pracownika wynosi co do zasady 2 proc. jego wynagrodzenia. Jednak w przypadku osób, których wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekracza w danym miesiącu kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia może ona zostać obniżona nawet do 0,5 proc. wynagrodzenia (w 2022 roku jest to 3612 zł). Jeśli pracownik chce skorzystać z takiej możliwości powinien złożyć pracodawcy deklarację w sprawie obniżenia wpłaty podstawowej, w której określi jej wysokość.

Czytaj w LEX: Zasady rezygnacji z wpłat do PPK >>>

Deklaracja ta obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona i uwzględniona przez pracodawcę. Pracodawca uwzględnia tylko taką deklarację obniżenia wpłaty podstawowej, która została złożona przez uczestnika PPK w miesiącu, w którym wynagrodzenie uczestnika PPK u tego pracodawcy nie przekroczyło określonego w ustawie o PPK limitu.

Pracownik, decydując się na obniżenie wpłaty podstawowej, musi jednak pamiętać, że pracodawca będzie weryfikować tylko jego dochód, osiągany w danym podmiocie. Jeśli zatem pracownik zatrudniony jest w więcej niż jednym miejscu pracy, to pilnowanie, czy jego łączne wynagrodzenie nie przekracza ustalonego w ustawie limitu będzie wyłącznie obowiązkiem tego pracownika.

Ważne: Przez łączne wynagrodzenie osiągane przez uczestnika PPK ze wszystkich źródeł należy rozumieć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez względu na obowiązek podlegania do tych ubezpieczeń.

 


Comiesięczna weryfikacja

Złożenie przez pracownika (uwzględnionej przez pracodawcę) deklaracji obniżenia wpłaty podstawowej nie oznacza, że w każdym miesiącu pracodawca będzie naliczał te wpłatę w obniżonej wysokości. W każdym miesiącu, w którym wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane w tym podmiocie przekraczać będzie bowiem kwotę limitu pracodawca nie uwzględni takiej deklaracji, co oznacza, że w tym miesiącu pracodawca naliczy wpłatę podstawową do PPK w wysokości 2 proc.

Ważne: Deklaracja obowiązuje do czasu jej odwołania, tzn. złożenia przez uczestnika PPK nowej deklaracji w sprawie wysokości wpłaty podstawowej.

Sprawdź też: Czy wpłata do PPK zwrócona pracownikowi podlega egzekucji sądowej? >>>

 

 

Możliwość utraty dopłaty rocznej

W przypadku, gdy uczestnik PPK pomyli się i obniży wpłatę podstawową, a później okaże się, że – w którymkolwiek miesiącu, w którym korzystał z tego obniżenia – jego łączne miesięczne wynagrodzenie (ze wszystkich źródeł) przekroczyło ustawowy limit, straci prawo do dopłaty rocznej od państwa przysługującej za ten rok. To, czy pracownik będzie miał prawo do tej dopłaty, weryfikował będzie Polski Fundusz Rozwoju (PFR) na podstawie informacji przekazanych przez ZUS. Osoba, która zdecydowała się na obniżenie wpłaty podstawowej, zawsze może wrócić do 2 proc. wpłaty podstawowej lub zmienić jej wysokość.

 


Wpłaty dodatkowe pracownika

Uczestnik PPK może także zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2 proc. wynagrodzenia. Deklarację w tej sprawie może złożyć jednak najwcześniej w dniu zawarcia, w jego imieniu i na jego rzecz, umowy o prowadzenie PPK. Deklaracja wpłaty dodatkowej obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu jej złożenia. Oznacza to przykładowo, że w sytuacji złożenia przez uczestnika PPK deklaracji w wpłaty dodatkowej w sierpniu, pracodawca pierwszą wpłatę dodatkową naliczy od wynagrodzenia wypłaconego temu uczestnikowi we wrześniu. Uczestnik PPK może w dowolnym czasie - w formie zmiany deklaracji - zmienić wysokość wpłaty dodatkowej bądź zrezygnować z jej finansowania. Zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej lub rezygnacja z tej wpłaty obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył zmianę deklaracji.

Ważne! Złożenie przez uczestnika PPK deklaracji wpłaty dodatkowej nie zobowiązuje pracodawcy do jej finansowania. Podobnie jest w drugą stronę.

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj

Autor jest ekspertem PFR Portal PPK.