Jedna z nich zakłada wykreślenie możliwości kupna przez Agencję Rozwoju Przemysłu lub przez specjalną strefę ekonomiczną innej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rada Ministrów 31 stycznia br. przyjęła projekt nowelizacji ustaw: o obligacjach,  funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. I projekt szybko trafił do Sejmu, który w lutym br. uchwalił ustawę.

Najważniejsze zmiany

Ustawa przewiduje, że banki, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji będą mogły emitować instrumenty kapitałowe, które wyposażone są w mechanizm absorbcji strat. Rozwiązanie pozwoli pozyskać tym instytucjom dodatkowy kapitał, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.

Proponuje się również umożliwić podwyższenie kapitału zakładowego w drodze zamiany obligacji kapitałowych na akcje. Wprowadzony zostanie, zgodnie z przepisami UE, instrument pokrycia niedoborów kapitałowych poprzez wsparcie dla instytucji, które wystąpią z wnioskiem do Skarbu Państwa o pomoc w osiągnięciu obowiązujących wymogów kapitałowych. Chodzi o czasowe objęcie przez Skarb Państwa akcji lub obligacji takich instytucji. Zastosowanie takiego wsparcia będzie mieć charakter zapobiegawczy i czasowy oraz nakładać będzie na instytucję obowiązek realizacji planu mającego zapobieżenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

Proponowane rozwiązania wejdą w życie 1 października 2023 r., z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących BFG, systemu gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, które zaczną obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

- Projekt określa zasady emisji nowej kategorii obligacji, czyli obligacji kapitałowych, które mogą być emitowane przez banki, biura maklerskie towarzystwa ubezpieczeniowe i reasekuracji. Te instrumenty mogą być wliczane do kapitałów własnych, więc łatwiej instytucje finansowe będą mogły spełnić wymogi dotyczące kapitałów Tier 1 i Tier 2, jak również wymogi związane z MREL – mówił w środę w Sejmie podczas pierwszego czytania wiceminister finansów Piotr Patkowski.  Zastrzegł, że obligacje te będą instrumentami bardziej ryzykownymi, jako że w momencie upadłości instytucji finansowej będą zaliczane do jej kapitałów własnych, ale jednocześnie będą się wiązać z większą dochodowością w stosunku do instrumentów finansowych już obecnych na rynku.

- Nabywcami instrumentów będą mogły być wyłącznie podmioty profesjonalne a minimalna wartość nominalna tych obligacji to 400 tys. zł. Inwestorzy indywidualni będą mieli możliwość zakupu takich obligacji wyłącznie za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych – dodał Piotr Patkowski.

Czytaj też: Obligacja jako dłużny papier wartościowy >>>

Czytaj też: Obowiązki emitentów związane z emisją, obsługą i wykupem obligacji >>>

Czytaj też: Opodatkowanie dochodów uzyskanych z nabycia lub zbycia obligacji >>>