To konsekwencja uchwalonej w czwartek ustawy o ochronie odbiorców gazu, która zakłada zamrożenie w 2022 r. stawek taryf na gaz oraz objęcie ochroną taryfową m.in. szpitali, szkół, żłobków, przedszkoli, domów dziecka, kościołów i związków wyznaniowych, noclegowni czy OSP.

Więcej o ustawie: Sejm uchwalił ustawę mającą chronić przed rosnącymi rachunkami za gaz>>

Projektowane rozporządzenie określa jednolity wzór oświadczeń jakie muszą złożyć odbiorcy gazu, aby skorzystać z nowych rozwiązań. - Określenie jednolitych wzorów oświadczeń wzoru oświadczeń przyspieszy uzyskanie ochrony taryfowej przez odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej. Tym samym, działanie to przyspieszy proces minimalizowania negatywnych skutków wysokich cen gazu ziemnego na rynku, zwiększając ochronę odbiorców gazu ziemnego dotkniętych drastycznymi cenami błękitnego surowca - wskazano w uzasadnieniu.

Czytaj w LEX: Czy w budynkach produkcyjno-przemysłowych można stosować gaz płynny i gaz z sieci? >

Projekt przewiduje, że w oświadczeniu będzie składać się deklarację o spełnianiu warunków pozwalających na uznanie danego podmiotu za odbiorcę określonego odpowiednio - jako będącego podmiotem zarządzającym podmiotami wielolokalowymi lub realizującym zadania z zakresu użyteczności publicznej. W oświadczeniu trzeba będzie także określić, jaka część gazu zużywana jest na cele objęte ochroną taryfową oraz wyłączonego spod administracyjnej kontroli cen.

Oświadczenie będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.