Sąd Okręgowy w Olsztynie miał wątpliwości, czy to działalność polegająca łącznie na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych czy też wystarczające jest aby była to przeważająca działalność mająca za przedmiot tylko jeden rodzaj towaru ?

Sprawa jest precedensowa, gdyż pierwszy raz od czasu wejścia w życie ustawy o zakazie SN zajmie się wykładnią tych przepisów.

Oskarżoną o popełnienie wykroczenia w tej sprawie była Kamila M. , prezes zarządu spółki. Oskarżycielem publicznym była Państwowa Inspekcja Pracy, która zarzuciła obwinionej, że skierowała do pracy w niedzielę kilkanaście osób - zleceniobiorców w placówkach spółki, mimo obowiązującego ograniczenia (art. 10 ust. 1 ustawy). Placówki, które pracowały w niedzielę, to były punkty, w których przeważająca działalność polega na handlu kilkoma towarami.

Prezes ukarany grzywną

Sąd Rejonowy uznał winę Kamili M. i skazał ją na 3 tys. zł grzywny plus koszty sądowe (420 zŁ). Wyrok ten obwiniona zaskarżyła do Sądu Okręgowego zarzucając sądowi, że błędnie zinterpretował pojęcie przeważającej działalności (art. 5 ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 pkt 6). Ponadto skarżąca uważa, że sąd nie zastosował przyjaznej dla przedsiębiorcy interpretacji, którą gwarantuje art. 11 Prawa przedsiębiorców. Według tych przepisów wyłączenie zakazu handlu w niedzielę decyduje rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis, a nie sam wpis w odpowiednim rejestrze.

Czytaj: Branża: przepisy w ustawie o zakazie handlu w niedzielę - niejasne>>

Sąd Okręgowy powziął wątpliwość czy przedsiębiorca ma całkowitą swobodę w określaniu takiej działalności. Sąd zauważył, że obwiniona była już karana za handel w niedzielę 11 marca 2018 r., ale wówczas użyto innych argumentów.

Dwie możliwe interpretacje

Według sądu okręgowego są dwie możliwe interpretacje przeważającej działalności:

  1. działalność polegająca łącznie na handlu prasą, biletami komunikacyjnymi i wyrobami tytoniowymi,
  2. handluje się tylko jednym przeważającym produktem

Skarżąca wskazała, że we wniosku zgłosiła handel wyrobami tytoniowymi. Sąd drugiej instancji zauważył, że skoro ustawa przewiduje 32 wyjątki od zasady, to nic nie stałoby na przeszkodzie, aby w pkt. 2 stwierdzono, że handel nie dotyczy tylko sprzedaży kwiatów, ale też innych produktów np. biletami czy kuponami loterii.

Czytaj:  Jak obliczać dobę pracowniczą w związku ze stosowaniem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta?

Ta łączność działalności związana jest z charakterem takich punktów jak kioski Ruchu czy Kolportera.

Co do drugiego stanowiska, to nie wydaje się ono słuszne z punktu widzenia praktyki. Ustawodawca dokonując wyliczenia w art. 6 ust. 1 pkt. 6 ustawy posłużył się przecinkami, a nie spójnikiem "i". A to dopuszcza zastosowanie tylko jednego produktu.

Czytaj: Senat trochę poprawia ustawę zakazie handlu w niedziele>>

W ustępie drugim art. 5 ustawa mówi, że przeważająca działalność, oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Sygnatura akt I KZP 13/1