Zmniejszenie błędnych i fałszywych faktur w obiegu oraz zatorów płatniczych, a także oszczędność czasu i pieniędzy - takie efekty ma przynieść uchwalona w we wtorek przez Sejm ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Ustawa wejdzie w życie 18 kwietnia 209 r. - od tego dnia zamawiający, na wniosek wykonawcy, będą musieli przyjmować ustrukturyzowane faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych o wartości powyżej 30 tys. euro. Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 419 posłów, a czterech było przeciw. Senatorowie zaś wprowadili do niej jedną istotną poprawkę. Przesądzili, że minister właściwy do spraw gospodarki pełni rolę krajowej jednostki zarządzającej w ramach OpenPEPPOL.

 

Unia elektronizuje sektor publiczny

Ustawa wdraża dyrektywę 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych.  Przewiduje powszechne przejście przez kraje członkowskieUE na fakturowanie elektroniczne. Polska  ma obowiązek wdrożyć ją do 27 listopada 2018 roku. Zgodnie z unijną dyrektywą faktury elektroniczne dla zamówień publicznych będą miały odpowiedni format, co oznacza, że będzie to faktura ustrukturyzowana. Umożliwi to automatyczne przetwarzanie faktur przez systemy informatyczne, bez potrzeby uczestnictwa pracownika w tym procesie - w przeciwieństwie do faktur w formacie PDF czy papierowych, które wymagają ręcznego wprowadzania danych do systemu księgowego.

 

Powstaje specjalna platforma

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zapewnia, że dla przedsiębiorców i jednostek publicznych zostanie uruchomiona specjalna platforma do obiegu faktur ustrukturyzowanych, z której będzie można bezpłatnie korzystać przez stronę internetową. Duże podmioty będą mogły zintegrować się z tą platformą czyli automatycznie pobierać faktury z systemu. Platforma umożliwi też przesyłanie dokumentów przy pomocy systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL - międzynarodowe stowarzyszenie z siedzibą w Brukseli. Jej budowa jest finansowana z funduszy strukturalnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Budżet projektu wynosi 34,5 mln zł.  We wtorek w Sejmie wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński, zapewniał, że w projekcie przewidziane są środki na m.in. szkolenia dla jednostek publicznych, które są odbiorcami faktur, webinaria, ponad 160 spotkań z producentami IT nt. sposobów wdrożenia tego systemu. Tyle, że zamawiający nie będzie miał obowiązku przyjmowania przez platformę faktur o wartości poniżej 30 tys. euro. do przed 1 sierpnia 2019 r. Od 1 listopada 2020 roku zaś wykonawcy będą mieć już obowiązek wystawienia faktur elektronicznych.

Zobacz szkolenie online Elektronizacja zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej progów UE>>

 

Kalendarium:

  • 27 listopada 2018 r. - do tego dnia Polska musi wdrożyć unijną dyrektywę o efakturowaniu;
  • 18 kwietnia 2019 r. - zacznie obowiązywać ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Od tego dnia zamawiający muszą być gotowi na przyjęcie ustrukturyzowanych faktur o wawrtości powyżej 30 tys. euro.;
  • 1 sierpnia 2019 r. - zamawiający ma obowiązek przyjmowania przez platformę faktur o wartości poniżej 30 tys. euro.;
  • 1 listopada 2020 r. - od tgo dnia wykonawcy będą mieć obowiązek wystawienia efaktur.