W kalendarzu grudzień, a wraz z nim w ofercie wielu sklepów i straganów pojawiają się fajerwerki. W rozumieniu ustawy o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego są to materiały pirotechniczne widowiskowe. Dzielą się przy tym na cztery klasy, a podział ten ma istotne znaczenie dla późniejszego obrotu tymi wyrobami.

Zgodnie z przepisami:

  • Klasa pierwsza (F1) to wyroby, które podczas działania charakteryzują się bardzo niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także nieistotnym poziomem hałasu, przeznaczone do użytku w budynkach oraz na zamkniętym obszarze na zewnątrz budynków.
  • Klasa druga (F2) obejmuje wyroby, które podczas działania charakteryzują się niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także niskim poziomem hałasu, i które przeznaczone są do użytku na zamkniętym obszarze na zewnątrz budynków.
  • Do klasy trzeciej (F3) zaliczamy wyroby, które podczas działania charakteryzują się średnim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także nieszkodliwym dla zdrowia ludzi poziomem hałasu, i które są przeznaczone do użytku na dużych, otwartych przestrzeniach na zewnątrz budynków,.
  • Klasa czwarta (F4) oznacza te wyroby, które podczas działania charakteryzują się wysokim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także nieszkodliwym dla zdrowia ludzi poziomem hałasu, określane również jako wyroby pirotechniczne widowiskowe do zastosowań profesjonalnych, przeznaczone do obsługi i użytku wyłącznie przez osoby posiadające wiedzę specjalistyczną.

 

 

W jakich warunkach można sprzedawać sztuczne ognie

Obrót fajerwerkami może odbywać się w czterech rodzajach pomieszczeń, w zależności od ilości przechowywanych w nich wyrobów. W okresie przedsylwestrowym, jak grzyby na deszczu pojawiają się stoiska, na których odbywa się okolicznościowa sprzedaż fajerwerków. Do realizacji takiej sprzedaży, trwającej nie dłużej niż 21 dni, służą pomieszczenia doraźnej sprzedaży. Mogą znajdować się w nich wyłącznie wyroby pirotechniczne widowiskowe klasy 1, 2 i 3, w ilości nieprzekraczającej 300 kg brutto łącznej masy. Nie ma przy tym przeszkód, by pomieszczenie sprzedaży doraźnej było zlokalizowane w tymczasowych obiektach budowlanych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Rzecz jasna, po spełnieniu szeregu warunków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów. Jednym z takich warunków jest zapewnienie, by temperatura w tych pomieszczeniach, przy pomiarze na wysokości 1 m od podłogi, nie przekraczała 30°C. Innym wymogiem jest np. wyposażenie pomieszczenia w co najmniej dwie gaśnice pianowe o minimalnej 6-litrowej pojemności środka gaśniczego oraz w koc gaśniczy.

Czytaj również: fajerwerki nie godzą w prawa człowieka >>

Warto mieć także na uwadze, że prowadzenie sprzedaży wyrobów pirotechnicznych w innych obiektach handlowych może odbywać się wyłącznie na wyodrębnionych do tego celu stoiskach, bez możliwości sprzedaży samoobsługowej.

Pomieszczenia doraźnej sprzedaży muszą mieć ustanowioną strefę ochrony. W przypadku lokalizacji pomieszczenia doraźnej sprzedaży w taki sposób, że jest ono wydzielone przeciwpożarowo, strefa ochrony tego pomieszczenia odpowiadać powinna jego obszarowi. W przypadku braku wydzielenia przeciwpożarowego tych pomieszczeń, strefa ochrony obejmować musi obszar wokół pomieszczenia o pasie szerokości co najmniej 8 m.

W strefie ochrony zabronione jest palenie tytoniu, prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym oraz gromadzenie i przechowywanie materiałów palnych innych niż wynikające z wyposażenia obiektu handlowego. Jeżeli pomieszczenia sprzedaży doraźnej nie jest wydzielone przeciwpożarowo w sferze ochrony nie należy ponadto przechowywać substancji i preparatów sklasyfikowanych jako łatwopalne, skrajnie łatwopalne bądź wysoce łatwopalne oraz butli zawierających sprężony gaz.

Ważne dla pracodawców

Na pracodawcach prowadzących obrót wyrobami pirotechnicznymi ciąży szereg obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska. Dotyczy to np. obowiązku opracowania i posiadania aktualnej instrukcji przechowywania wyrobów pirotechnicznych, obejmującej zasady ich utylizacji, oraz instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich stanowisk pracy. Pracodawcy mają również obowiązek zapewnienia ochrony wyrobów pirotechnicznych przed kradzieżą oraz dostępem osób nieupoważnionych.

Z uwagi na sezonową atrakcyjność fajerwerków, pracodawcy mogą niekiedy rozważać możliwość zatrudnienia do ich sprzedaży pracowników tymczasowych. Należy jednak zauważyć, że prace związane z obrotem tymi wyrobami stanowią prace szczególnie niebezpieczne, które nie mogą być powierzone pracownikom tymczasowym. 

 

Marta Kurzajewska-Ożarowska jest radcą prawnym, wspólnikiem w kancelarii MERSKI Radcy Prawni i Adwokaci, specjalizuje się w obszarze indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.