Przygotowany przez senatorów projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dostosowuje przepisy do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Rozszerza krąg osób, które mogą mieć roszczenia wobec spółdzielni o ustanowienie odrębnej własności lokalu. Poza członkami spółdzielni mogą to być najemcy lokali spółdzielczych, m.in. garaży czy mieszkań zakładowych.

Czytaj również: SA: Wykluczenie członka spółdzielni mieszkaniowej nie oznacza ustania członkostwa >>

Co orzekł Trybunał

Trybunał 14 marca 2018 r. (sygn. sygn. akt P 7/16) orzekł, że art. 49 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  jest niezgodny z Konstytucją. Za jego sprawą osoba, która może żądać ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu, w razie bezczynności spółdzielni, może wystąpić do sądu z powództwem, który zakłada prowadzenie postępowania sądowego w trybie procesowym. TK orzekł jednak, że ten tryb utrudnia, a nawet uniemożliwia osobie uprawionej wyegzekwowanie ustanowienia odrębnej własności lokalu w przypadku, gdy spółdzielnia nie podejmuje czynności materialno–technicznych niezbędnych do ustanowienia odrębnej własności lokalu.

 


Co zmienia projekt

Senacki projekt liczy dosłownie 3 artykuły. Zgodnie z pierwszym  jeżeli przed upływem 24 miesięcy od dnia wejścia z życie ustawy spółdzielnia nie podejmie czynności o których mowa w art. 41 - tzn. nie zrobi nic w sprawe połączenie lub podziału nieruchomośc, oraz  w art. 42 - nie określi w uchwale przedmiotu odrębnej własności, a nie toczy się postępowanie sądowe w trybie art. 43 ust. 5, sąd na wniosek osoby, której przysługuje prawo żądania przeniesienia
na nią własności lokalu należącego przed tym dniem do spółdzielni, orzeknie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym
przeznaczeniu
. Przepis ten ma umożliwić uprawnionym osobom dochodzenie przed sądem roszczeń o ustanowienie odrębnej własności lokalu, który należał dotychczas do spółdzielni mieszkaniowej, w sytuacji gdy stwierdzenie samodzielności lokalu wymaga wykonania robót adaptacyjnych. Zgodnie z art. 2 koszty takiego postępowania ponosi spółdzielnia. Art. 3 przewiduje, że nowela zacznie obowiązywać 14 dni po ogłoszniu w Dzienniku Ustaw.
  

Tylko, gdy brakuje woli spółdzielni

Roszczeń w trybie procesowym o ustanowienie odrębnej własności lokalu można dochodzić, tylko gdy do przekształcenia brakuje jedynie oświadczenia woli spółdzielni. W pozostałych przypadkach, kiedy do ustanowienia odrębnej własności lokalu potrzeba jeszcze innych czynności spółdzielni – np. technicznego wyodrębnienia lokalu, uzyskania zaświadczenia od starosty o samodzielności lokalu czy innych czynności koniecznych do wyodrębnienia lokalu, w tym wykonania prac adaptacyjnych, to takie postępowanie będzie odbywało się przed sądem w postępowaniu poza procesowym.

Teraz projekt trafi do Sejmu. Posłowie mogą się nią zająć na posiedzeniu rozpoczynającym się 17 lipca.