Projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym określa warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Wybory dla niekaranych

Proponowana regulacja dotyczy m.in.: pozbawienia prawa wybieralności w wyborach wójta osoby skazanej prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zmiany w Kodeksie wyborczym budzą poważne wątpliwości prawników. Zmiany – w ocenie posła Mariusza Witczaka – są sprzeczne z dwoma orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, który nakazuje ciszę legislacyjną na sześć miesięcy przed pierwszymi czynnościami dotyczącymi wyborów. W przypadku niektórych zmian w rozdziale ogólnym mowa o wszystkich wyborach, w tym również do Parlamentu Europejskiego.

Kierownik Katedry Prawa Publicznego i Praw Człowieka w Instytucie Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie prof. dr hab. Marek Chmaj w czasie obrad komisji sejmowej podkreślił, że w odniesieniu do wyborów do Parlamentu Europejskiego bezwzględnie należy wprowadzić do przepisów końcowych przepis zawierający odpowiednie vacatio legis, które powinno wynosić minimum sześć miesięcy.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński wyraził natomiast zadowolenie, że ustawodawca realizuje – po kilku latach – wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o art. 218, gdzie wprowadza się skargę do Sądu Najwyższego na decyzję Państwowej Komisji Wyborczej utrzymującej w mocy decyzję komisji okręgowej, która odmawia rejestracji listy kandydatów na posłów. Trybunał w swoim wyroku już kilka lat temu stwierdził, że niekonstytucyjny jest brak drogi sądowej, ale jest to kwestia, która działa na przyszłość i z korzyścią dla wyborców.

 

Ograniczenie działalności gospodarczej

Projekt nowelizacji dotyczy zmiany art. 10 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne poprzez dodanie do katalogu osób obowiązanych do składania oświadczeń majątkowych członków zarządu NBP oraz osoby zajmujące kierownicze stanowiska w NBP tj. dyrektorów departamentów oraz oddziałów okręgowych NBP.

Biuro Analiz Sejmowych w swej opinii stwierdza, że środki wprowadzone w projekcie są zbyt daleko idące i prowadzące w efekcie do tego, że wykaz osób objętych jawnymi oświadczeniami majątkowymi będzie coraz mniej spójny i logiczny, a decydować o nim będą wydarzenia medialne, nie zawsze mające oparcie w faktach.

Negatywne skutki może wywołać zniesienie klauzuli stwarzającej ochronę przewidzianą dla informacji niejawnych. W efekcie klauzula ta nie będzie stosowana do Prezesa NBP, Zarządu NBP i osób zajmujących kierownicze stanowiska w NBP, ale również w odniesieniu do Prezesa NSA i Pierwszego Prezesa SN. Może to stać się przedmiotem zainteresowania instytucji unijnych, jeśli uznają one, że projektowane rozwiązanie może zagrażać niezależności banku centralnego oraz sądownictwa.