Jak informuje UODO, postępowanie wszczęte zostało na skutek skargi obywatela w związku z nieprawidłowościami w procesie przetwarzania jego danych osobowych przez Smart Cities Sp. z o.o.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wszczętego postępowania administracyjnego zwrócił się do Spółki o ustosunkowanie się do treści skargi oraz o udzielenie odpowiedzi na następujące szczegółowe pytania dotyczące sprawy:

  1. czy, a jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej, w jakim celu oraz w jakim zakresie Spółka przetwarza dane osobowe Skarżącego,
  2. na jakiej podstawie prawnej, w jakim zakresie i w jakim celu Spółka udostępniła dane osobowe Skarżącego na rzecz A. S.A.,
  3. czy Spółka zawarła z A. S.A. umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (na wypadek pozytywnej odpowiedzi na to pytanie Spółka wezwana została do przedstawienia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych).

W odpowiedzi na to wezwanie, Prezes Zarządu Spółki złożył Prezesowi UODO wyjaśnienia, które były niepełne, a zatem nie dały podstawy do rozpatrzenia przez organ ochrony danych skargi.

 


Kara za niedostarczenie informacji

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, stwierdzając naruszenie przez Smart Cities Sp. z o.o. przepisów art. 31 i art. 58 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia 2016/679, polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz na niezapewnieniu dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań, nałożył na Smart Cities Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 16-22 administracyjną karę pieniężną w kwocie 12.838,20 PLN (słownie: dwanaście tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych dwadzieścia groszy).

Czytaj: WSA: Prezes UODO mógł ukarać niemiecką spółkę za brak współpracy>>

UODO, przypominał przy okazji, że jako organ nadzorczy w rozumieniu art. 51 RODO, na swoim terytorium monitoruje i egzekwuje stosowanie tego rozporządzenia. Dla umożliwienia realizacji zadań UODO przysługuje szereg uprawnień w zakresie prowadzonych postępowań, w tym uprawnienie do nakazania administratorowi i podmiotowi przetwarzającemu dostarczenia wszelkich informacji potrzebnych do realizacji jego zadań  oraz uprawnienie do uzyskania od administratora i podmiotu przetwarzającego dostępu do wszelkich danych osobowych i wszelkich informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

Zdaniem UODO utrudnianie i uniemożliwianie uzyskania dostępu do informacji, których UODO żądał od Spółki, a które niewątpliwie są w jej posiadaniu, świadczy o rażącym lekceważeniu swoich obowiązków dotyczących współpracy z organem nadzoru w ramach wykonywania przez niego zadań.  

Czytaj także: Prezes UODO miał podstawy do ukarania firmy za brak współpracy>>