Decyzja Sądu, która została podjęta na posiedzeniu niejawnym 26 stycznia 2021 r. oznacza, że spółka będzie musiała zapłacić 15 tys. zł kary, jak tylko wyrok się uprawomocni. Strony postępowania mają jednak możliwość odwołania się od wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kara związana była z tym, że w toku postępowania spółka nienależycie współpracowała z organem nadzoru. Nie wywiązywała się także z obowiązku zapewnienia organowi nadzoru dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych do realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem skargi wniesionej na te spółkę. Ukarany podmiot na niektóre pisma UODO nie odpowiadał, a na inne udzielał wyjaśnień, które były niepełne i wewnętrznie sprzeczne.

Czytaj w LEX: Środki ochrony prawnej przysługujące w razie naruszenia ochrony danych >

Postępowanie to było pierwszym, w którym Prezes UODO nałożył na administratora karę pieniężną w ramach postępowania transgranicznego. Polski organ nadzoru był w tej sprawie organem wiodącym, gdyż skargę niemieckiego obywatela przekazał mu do prowadzenia niemiecki organ z uwagi na to, że spółka ma siedzibę w Polsce.

 

Skargę złożył obywatel Niemiec

Ukarana spółka zajmuje się na terenie Polski i Niemiec pośrednictwem pracy, a skargę na jej działania złożył obywatel Niemiec, gdyż przetwarzała ona jego dane osobowe w celach marketingowych. Skargę złożył w niemieckim organie ochrony danych osobowych właściwym dla Nadrenii-Palatynatu, ale została ona przejęta do rozpoznania przez Prezesa UODO, który był w tej sprawie tzw. organem wiodącym z uwagi na to, że spółka ma siedzibę w Polsce.

Czytaj: Rośnie liczba naruszeń RODO i łączna wysokość kar>>

W ramach tego postępowania Prezes UODO trzykrotnie skierował do spółki wezwania do złożenia wyjaśnień. Dwa z nich (prawidłowo doręczonych i odebranych przez spółkę) pozostały bez żadnej odpowiedzi. Na jedno z wezwań spółka udzieliła odpowiedzi, jednakże wyjaśnienia w niej zawarte były niepełne i wewnętrznie sprzeczne. W ocenie Prezesa UODO były one dalece niewystarczające do ustalenia stanu faktycznego sprawy. Wobec takiego postępowania spółki Prezes UODO uznał, że celowo utrudnia ona bieg postępowania lub co najmniej lekceważy swoje obowiązki związane ze współpracą z organem nadzoru. Prezes UODO za konieczne uznał więc wszczęcie odrębnego postępowania w sprawie nałożenia na nią administracyjnej kary pieniężnej.

Czytaj w LEX: Analiza decyzji administracyjnych Prezesa UODO z lat 2018-2020 >

Współpraca dopiero po wszczęciu postępowania

Dopiero w reakcji na zawiadomienie o wszczęciu tego postępowania spółka złożyła bardziej obszerne wyjaśnienia, jednak i tym razem były one niepełne i wymagały prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego. Prezes UODO uznał więc, że spółka nie chce z nim współpracować i nie wywiązuje się z – przewidzianego przepisami RODO – obowiązku zapewnienia mu dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych do realizacji jego zadań, w tym przypadku do rozpatrzenia skargi wniesionej przez obywatela Niemiec.

Zobacz procedurę w LEX: Wnoszenie skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do sądu administracyjnego >