Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („Prezes UODO”) o nałożeniu na spółkę kary za brak współpracy w toku postępowania. Wspomniana decyzja dotyczy pierwszej kary nałożonej w postępowaniu transgranicznym.

Czytaj: WSA: Prezes UODO mógł ukarać niemiecką spółkę za brak współpracy>>
 

Pierwsze rozstrzygnięcie w sprawie transgranicznej

Jeszcze w 2020 roku Prezes UODO nałożył na spółkę East Power sp. z o.o. („Spółka”) karę pieniężną w  wysokości 15.000 PLN (piętnaście tysięcy złotych), co stanowi równowartość 3.505,16 EUR. Jest to pierwsza kara nałożona w ramach postępowania transgranicznego, przeprowadzonego w związku z międzynarodową działalnością spółki (prowadzenie na terenie Polski i Niemiec działalności m.in. w zakresie pośrednictwa pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach).

Sprawa rozpoznawana przez polski organ nadzoru dotyczyła skargi złożonej przez obywatela Niemiec, na przetwarzanie przez Spółkę jego danych osobowych. Skarga nie została wprawdzie wniesiona bezpośrednio do polskiego organu nadzoru, ale została przekazana Prezesowi UODO przez jego niemiecki odpowiednik. Polski organ był w tej sprawie organem wiodącym, z uwagi na to, że spółka ma siedzibę w Polsce.

 

Niedostateczna współpraca z organem nadzoru

W toku postępowania Prezes UODO wezwał Spółkę do złożenia wyjaśnień. Pomimo prawidłowo doręczonego pisma, spółka na pierwsze skierowane do niej pismo w ogóle nie udzieliła odpowiedzi.  Prezes UODO ponownie wezwał Spółkę do ustosunkowania się do treści skargi oraz do udzielenia odpowiedzi na skierowane do niej pytania. W odpowiedzi Prezes Zarządu Spółki oświadczył, że „Spółka nie przetwarzała, ówcześnie ani aktualnie, danych osobowych Skarżącego” oraz że „Spółka nie udostępniała, ówcześnie ani aktualnie, danych osobowych Skarżącego”. Jednocześnie Prezes Zarządu Spółki wskazał w treści odpowiedzi, że „Spółka uzyskała dane osobowe Skarżącego z sieci Internet”, gdzie „są one udostępnione w wyszukiwarce Google”.

Prezes UODO zwrócił się do Spółki z kolejnymi pytaniami, na które Spółka również nie udzieliła odpowiedzi. W związku z nieuzyskaniem pełnych odpowiedzi na zadane pytania, Prezes UODO wszczął postępowanie w sprawie nałożenia na Spółkę kary administracyjnej. Po otrzymaniu informacji o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia kary, Prezes Zarządu Spółki udzielił dodatkowych wyjaśnień, jednakże nie przedłożył organowi nadzoru wymaganych dokumentów. Spółka nie podjęła starań w celu usprawiedliwienia braku reakcji na doręczone jej dwa wezwania do złożenia wyjaśnień.

W efekcie Prezes UODO ukarał Spółkę karą w wysokości 15.000 PLN. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Spółki na decyzję Prezesa UODO.

 

Podstawa ukarania

Zgodnie z art. 83 ust. 2 lit f RODO na decyzję o nałożeniu kary administracyjnej, w tym na wysokość kary, wpływ ma stopień współpracy z organem nadzoru w celu usunięcia naruszenia oraz złagodzenia jego ewentualnych negatywnych skutków. Z treści art. 83 wynika, że obowiązkiem administratora jest min. współpraca z organem, w tym obowiązek zapewnienia dostępu do informacji niezbędnych do realizacji zadań organu.

W przedmiotowej sprawie Spółka nie reagowała na kierowane do niej wezwania lub udzielała niepełnych, niekonkretnych, wymijających i sprzecznych odpowiedzi w kwestiach, które w ocenie Prezesa UODO nie były skomplikowane i nie wymagały specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych. Tym samym, zachowanie Spółki zostało ocenione jako brak woli współpracy z organem nadzoru w ustaleniu stanu faktycznego sprawy i prawidłowym jej rozstrzygnięciu. Prezes UODO uznał, że Spółka dopuściła się co najmniej rażącego lekceważenia swoich obowiązków dotyczących współpracy z organem nadzorczym. Zachowanie Spółki utrudniło i uniemożliwiło dostęp do żądanych przez Prezesa UODO informacji, co skutkowało utrudnieniem i nieuzasadnionym przedłużeniem prowadzonego postępowania. 

Ponadto, o braku woli współpracy świadczyło zaniechanie w postaci nieudzielenia wszelkich informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy, o które organ się zwracał. Wymaga podkreślenia, że ukarana Spółka nie podejmowała prób usprawiedliwienia swojego postępowania. Ostatecznie Spółka złożyła Prezesowi UODO niepełne, wymijające, wewnętrznie sprzeczne wyjaśnienia.