W czwartek 18 września Urząd Zamówień Publicznych opublikował opinię na pt. „Zasady wnoszenia niepieniężnych form wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych w postępowaniach wszczętych po 17 października 2018 r.” Podkreśla w niej, że zamawiający, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ma obowiązek sprecyzować wymagania dotyczące sposobu wniesienia wadium przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Z tym, że wadium w formie niepieniężnej wystawione na potrzeby postępowań wszczętych po dniu 17 października 2018 r. powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej.  W tej samej opinii czytamy, że wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej powinno obejmować przekazanie dokumentu gwarancji w takiej formie w jakiej zostało ono ustanowione przez bank – gwaranta, tj. oryginału dokumentu.

Paweł Stykowski adwokat z kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. - Myślę, że jeszcze nie ma pełnej świadomości wśród wszystkich ubezpieczycieli., że ich aagenci, pracownicy oddziałów będa musieli wystawiać gwarancje elektroniczne opatrzone podpisem kwalifikowanym. Szczęśliwie, da się to szybko zmienić. Nie będzie to tanie, ale da się zrobić w kilka dni - uważa Stykowski.

Rafał Mańkowski, analityk i ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń zapewnia, że zakłady ubezpieczeń są przygotowane pod względem organizacyjnym do wystawiania gwarancji w formie elektronicznej. - Treść zapisów gwarancji nie będzie odbiegała od gwarancji pisemnych wystawianych do tej pory. Jedynie podpis własnoręczny osób upoważnionych do podpisania gwarancji oraz pieczęć zakładu zostaną zastąpione kwalifikowanym podpisem elektronicznym - zapewnia Mańkowski.

Czytaj również:

Wykonawcy mogę przesyłać skany papierowych oryginałów >>
Przetargi: Wykonawcy mogą mieć kłopoty z wniesieniem wadium >>