We wtorek 17 listopada przyjął projekt nowelizacji  ustawy o umowie koncesji roboty budowlane, który przewiduję też zmiany w nowym prawie zamówień publicznych. Projektowane przepisy mają wejść w życie wraz z nowym pzp - 1 stycznia 2021 roku. Teraz projekt trafi do Sejmu. Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii projekt uwzględnia postulaty części przedstawicieli rynku zamówień publicznych, zgłaszane w ostatnich miesiącach oraz uwagi powstałe w toku procesu legislacyjnego. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji nie ma jeszcze ostatecznej wersji projektu. O tym, co przewiduje, informuje resort rozwoju.

Czytaj w LEX:  Podwykonawstwo na gruncie nowego PZP >

 

Zmiany w koncesjach

Z komunikatu MR wynika, że projekt wprowadza do ustawy o koncesjach budowlanych takie zasady, jak przewiduje pzp jeśli chodzi o wyłączenia, komunikację pomiędzy zamawiającym a wykonawcami oraz przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania o zawarcie umowy koncesji. Tak jak w przepisach o zamówieniach, tak i w ustawie koncesyjnej zmienią się zasady wykluczania z postępowań, część obligatoryjnych przesłanek stanie się fakultatywna.  Tyle, że te zmiany odczuje niewielki krąg wykonawców i zamawiających. W trybie umowy o koncesje w Polsce jest realizowanych około 10 projektów rocznie. W projekcie zdefiniowano również katalog przepisów nowego Prawa zamówień publicznych, które nie będą miały zastosowania do umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zmiany w nowym prawie zamówień publicznych

Z kolej w oczekującym na wejście w życie nowym prawie zamówień publicznych doprecyzowano przepisy nowej procedury dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych, tj. tryb podstawowy.  W przypadku tzw. zamówień bagatelnych (zamówienia o wartości pomiędzy 50 000 zł a 130 000 zł) zamawiający nie będą mieli obowiązku zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Czytaj w LEX: Zamówienia bagatelne w nowym PZP – zasady udzielania, wątpliwości i kontrowersje >

 


Ponadto nowela zniesie zakaz zawierania umów na okres dłuższy niż 4 lata. Chodzi o art. 434. Obecnie mówi on, że umowę zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 4 lata. Za sprawą nowelizacji ma brzmieć tak: umowę zawiera się na czas oznaczony. Tym samym nowela sprawi, że nowe pzp będzie w tej kwestii identyczne z obowiązującymi przepisami, i nie będzie ograniczać zamawiających. Jak czytamy w uzasadnieniu, ma to przede wszystkim znaczenie przy wieloletnich umowach na roboty budowlane. Nowela doprecyzowuje też kwestie związane z przeprowadzaniem dowodów w postępowaniu odwoławczym. Ponadto wprowadzony zostanie obowiązek do przekazania organowi kontrolnemu informacji o przeprowadzonej wcześniej kontroli danego zamówienia przez inny organ kontrolny, oraz udostępnienia jej wyników.

Czytaj w LEX: Zamówienia mieszane na gruncie nowego PZP >

Wbrew oczekiwaniom wykonawców, z projektu wypadł przepis wprowadzający procentowy limit kar umownych. Przeciwko jego wprowadzeniu zaprotestowali samorządowcy oraz Prokuratoria Generalna.