Kluczowy jest tu artykuł, który mówi, że Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie pozostałe po wykreślonym podmiocie z Krajowego Rejestru Sądowego, bez względu na przyczynę wykreślenia, którym nie rozporządził przed wykreśleniem właściwy organ, z chwilą wykreślenia z Rejestru.

Czytaj: Składanie sprawozdań do KRS trudniejsze i droższe>>

Zagadnienie prawne postawił SN Sąd Okręgowy w Opolu, na kanwie wniosku Norbert Z. o powołanie likwidatora dla spółki wykreślonej z KRS.

Nawiązanie do uchwały wcześniejszej

Sąd Okręgowy przypomniał uchwałę SN z 24 stycznia 2007 r., III CZP 143/06, według której  nie objęty likwidacją majątek nie przechodzi na wspólników, gdyż mogłoby to prowadzić do nadużyć przez celowe zatajanie majątku w postępowaniu likwidacyjnym.

A zatem sytuacja spółki wykreślonej z rejestru, po której pozostał majątek, jest podobna do sytuacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji - uważa SO. Skoro ustawa dopuszcza wszczęcie postępowania likwidacyjnego wobec tworu, który nie uzyskał osobowości prawnej, dopuszczalne jest ustanowienie likwidatora celem dokończenia likwidacji.

Ujawnienie majątku

Sąd drugiej instancji dostrzegł jednak rozbieżność co do wskazanej kwestii. Uznał, że art. 25e ust. 1 ustawy o KRS dotyczy nie tylko przypadku, w którym do ustania bytu prawnego spółki dochodzi w związku z postępowaniem wszczętym na podstawie art. 25a ust. 1, ale w każdym przypadku, w którym po utracie bytu prawnego spółki ujawnił się jej majątek.

Czytaj: Rok na odzyskanie majątku nieprzerejestrowanej spółki>>

Sąd Okręgowy podkreślił, że Sąd Najwyższy wskazał na występowanie nieprawidłowości i luk w prawie na tle przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym. Uznał, że istnieje możliwość rozwiązania podmiotów posiadających majątek również w sytuacji, w której będzie on istniał, ale nie zostanie to ustalone w prowadzonym przez sąd postępowaniu. Stwierdził ponadto, że mienie przejmowane przez Skarb Państwa powinno obejmować przede wszystkim te składniki majątkowe, które istnieją, ale nie zostało to stwierdzone w prowadzonym postępowaniu. Podał w wątpliwość, czy takie rozwiązanie jest rozwiązaniem właściwym.

Nabycie tylko po 1 stycznia '15

Według uchwały Sądu Najwyższego z 15 lutego br. przepis o wykreśleniu spółek z Rejestru nie może dotyczyć spółki, która została wykreślona z KRS 2 maja 2014 r. - Art. 25e ust. 1 ustawy o KRS nie może działać wstecz - podkreślił sędzia sprawozdawca Krzysztof Strzelczyk.

W tej sprawie mienie półki zostało ujawnione w 2017 r., wspólnicy podzielili majątek i roszczenia wygasły.

Sygnatura akt III CZP 83/18, uchwała 3 sędziów SN z 15 lutego 2019 r