Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 900 tysięcy złotych, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. 

Czytaj również: UOKiK: Telefon do PZU to jeszcze nie przedłużenie umowy >>

 


Kara dotyczy szkód likwidowanych w latach 2014-2016 r. Zgodnie ze wspomnianym przepisem PZU powinno wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni odłożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Gdyby wyjaśnienie sprawy w tym czasie okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się najpóźniej w terminie 90 dni, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Ubezpieczyciel musi jednak poinformować poszkodowanego dlaczego nie może zaspokoić jego roszczeń o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego. KNF zaznacza jednak, że zakład wdrożył zaś intensywne środki zaradcze oraz usprawnił procedury likwidacji szkód, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary"

Pod koniec 2018 roku KNF z kolei ukarał PZU  za opóźnienia w przyznaniu i wypłacie odszkodowań lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych w latach 2013-2015. Wówczas kara również wyniosła 900 tys. zł