Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu 31 maja jednogłośnie odmówiła wydania zezwolenia na połączenie Idea Bank SA z Getin Noble Bank SA. Jak informuje KNF, decyzja podjęta została w związku z brakiem uzupełnienia przez wnioskodawców materiału dowodowego w pełnym zakresie żądanym przez organ nadzoru oraz w związku ze stwierdzeniem przesłanek określonych w art. 124 ust. 2 Prawa bankowego.

 


Przepis art. 124 ust. 2 pr. bank. obliguje KNF do odmowy wydania zezwolenia na połączenie banków w przypadku występowania choćby jednej z określonych w nim przesłanek negatywnych, tj.: w wypadku, jeżeli połączenie:

  •     prowadziłoby do naruszenia przepisów prawa,
  •     prowadziłoby do naruszenia interesów klientów banku biorącego udział w połączeniu lub
  •     zagrażałoby bezpieczeństwu środków gromadzonych w tym banku.

KNF podała, że pomimo ponawianych wezwań i ciążącego na wnioskodawcach w tym zakresie obowiązku, nie uzupełnili oni wymaganego materiału dowodowego, a uzasadnione wątpliwości budzi wiarygodność i możliwość realizacji działań założonych w przedłożonym biznesplanie połączonego banku - chodzi o spełnienie wymogów kapitałowych. To, zdaniem KNF, podważa zasadność samego procesu łączenia Getin Noble Bank SA z Idea Bank SA, opartego przede wszystkim na założeniu dokapitalizowania połączonego banku przez nowego inwestora.

Czytaj też: Plus Bank ma kuratora >

Plan połączenia Idea Bank i Getin Noble uzgodniły i podpisały w styczniu br. Zakładał on, że połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku GNB jako spółki przejmowanej do Idea Bank. Akcjonariusze GNB za 1 akcję banku mieli otrzymać 0,1850 akcji Idea Banku. Koszty integracji szacowane były na 220 mln zł w skali trzech lat. W obu bankach jest realizowany programy naprawy. Z tym, że w połowie maja KNF ustanowiła kuratora w Idea Bank. Został nim Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 

W raporcie rocznym za 2018 rok Getin Holding, za pośrednictwem którego Leszek Czarnecki kontroluje Idea Bank, napisano, że w związku z obniżeniem współczynników kapitałowych poniżej wymaganych poziomów, bank jest zagrożony procesem resolution. Zakłada on przymusową restrukturyzację banku, której kosztami w pierwszej kolejności obciążeni są właściciele i wierzyciele banku. W Polsce o rozpoczęciu procesu resolution decyduje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Czytaj też w SIP LEX:
Nadzór nad systemem ochrony banków spółdzielczych >>
Polityka makroostrożnościowa wobec banków >>

Współpraca między organami nadzoru finansowego >>
Nie masz dostępu do tych materiałów. Sprawdź, jak go uzyskać >>