W środ 15 maja Komisja Nadzoru Finansowego zgodnie z art. 144 ust. 6 Prawa bankowego powierzyła funkcję kuratora Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w Idea Banku kontrolowanym przez Leszka Czarneckiego.

W uzasadnieniu decyzji KNF wskazała m.in że celem ustanowienia kuratora jest wsparcie procesu opracowywania działań naprawczych i ich realizacji przez aktualny zarząd banku, co może przyczynić się do zwiększenia zaufania do banku i jego władz. - Wybór kuratora w postaci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podyktowany jest doświadczeniem Funduszu w działaniach o charakterze restrukturyzacyjnym oraz ma umożliwić skuteczną i efektywną autosanację - napisano w komunikacie.

 


 

Zgodnie z przepisami kuratorowi przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach organów banku oraz prawo do uzyskiwania wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania jego funkcji. Kurator może także wnosić sprzeciw wobec uchwał i decyzji zarządu i rady nadzorczej banku lub zaskarżyć uchwałę walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Ze swojej działalności kurator musi składać KNF kwartalne sprawozdania zawierające ocenę sytuacji finansowej banku lub realizacji przez zarząd banku planu naprawy.

Czytaj również: Do UOKiK wpłynęło 250 skarg na Idea Bank >>

Problem Idea Banku wyszły na jaw po publikacji raportu za 2018 rok. W 2018 roku odnotował on 1,892 mld złotych straty netto, czego rynek się nie spodziewał. Kapitał własny banku na dzień 31 grudnia 2018 roku stopniał do zaledwie 272,65 mln złotych wobec 2,52 mld zł rok wcześniej. Oznacza to, że tylko w czwartym kwartale kapitał własny Idea Banku zmalał o 85 proc.

Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF,  mówił niedawno PAP Biznes, że Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że Idea Bank jak najszybciej przedstawi "plan B" wytyczający ścieżkę poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej i odbudowy wskaźników kapitałowych w scenariuszu, w którym bankowi nie uda się pozyskać inwestora. - Jeśli chodzi o Idea Bank, kluczowe jest spełnienie wymogów kapitałowych. Naturalnym i najszybszym sposobem, aby to się dokonało, jest - w przypadku braku dokapitalizowania przez dotychczasowych akcjonariuszy - pozyskanie inwestora - powiedział Jastrzębski.

 

Czytaj też w SIP LEX:

Nadzór nad systemem ochrony banków spółdzielczych >>
Polityka makroostrożnościowa wobec banków >>

Współpraca między organami nadzoru finansowego >>