Pandemia SARS-CoV-2 nie pozostała bez wpływu na przebieg procesów związanych z dematerializacją akcji. Ograniczenia dotyczące życia prywatnego jak i działalności gospodarczej, a także przesunięcie niektórych terminów związanych z funkcjonowaniem spółek  - np. przedłużenie o 3 miesiące terminu na zatwierdzenie sprawozdań finansowych w spółkach za 2019 r. , a co za tym idzie terminu na złożenie zatwierdzonych sprawozdań finansowych w Krajowym Rejestrze Sądowym skłoniły rząd do zaproponowania wydłużenia terminów związanych z dematerializacją akcji.

Czytaj w LEX: Funkcjonowanie kolegialnych organów spółek kapitałowych w dobie epidemii koronawirusa >

Dwa ważne terminy

Przepisy ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzały dwa istotne z punktu widzenia procesu dematerializacji akcji terminy. Był to dzień 30 czerwca 2020 r., a więc dzień do którego spółki powinny były najpóźniej dokonać pierwszego wezwania do złożenia dokumentów akcji w spółce. Na marginesie można dodać, że do tego dnia spółki powinny były również dokonać wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy oraz podpisać z tym podmiotem umowę na prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

Czytaj w LEX: Zwolińska-Doboszyńska Anna, Przymusowa dematerializacja akcji i rejestr akcjonariuszy w świetle ostatnich zmian legislacyjnych >

 


Drugim terminem był dzień 1 stycznia 2021 r. - z tym dniem wygasa moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę. Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (zwana potocznie Tarczą 3.0)  - opublikowana w Dzienniku Ustaw z 15 maja 2020 r. poz.875 , która między innymi zmienia ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych przedłużyła w/w terminy. Nowelizacja przewiduje m.in. wydłużenie o 2 miesiące tj. z 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r. terminu utraty mocy obowiązującej dokumentów akcji wydanych przez spółkę. Z tym samym dniem tj. z dniem 1 marca 2021 r. uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Nowe przepisy wydłużyły o 3 miesiące tj. do 30 września 2020 r. termin na dokonanie przez spółkę pierwszego ogłoszenia wzywającego akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce – do tej pory był to 30 czerwca 2020 r.

Czytaj w LEX: Obowiązkowa dematerializacja akcji spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych i jej skutki >

Trzeba wybrać podmiot do prowadzenia rejestru

Przed dokonaniem tego wezwania, a więc również do 30 września 2020 r., spółka powinna dokonać wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy (wyboru takiego dokonuje walne zgromadzenia) oraz podpisać z wybranym przez walne zgromadzenie podmiotem umowy na prowadzenie tego rejestru akcjonariuszy. A więc również w tym przypadku dokonano przedłużenia dotychczasowego terminu o 3 miesiące. Do 1 marca 2021 r. został również przedłużony termin do którego, do wykonywania i przenoszenia praw z akcji na okaziciela, których dokumenty zostały złożone w spółce, będą miały zastosowanie zasady dotyczące akcji imiennych. Reasumując powyższe należy stwierdzić, że proponowane zmiany są oczekiwane przez spółki i idą w dobrym kierunku. Pozostaje mieć nadzieję, że pandemia wirusa SARS CoV-2 nie zmusi nas do ponownego skorygowania w/w terminów.

Autor: Wojciech Ostrowski - radca prawny, wspólnik w kancelarii Rachelski & Wspólnicy

Czytaj w LEX: Posiedzenie zarządu, rady nadzorczej w spółkach i spółdzielniach oraz zebranie organów właścicielskich w spółkach i walne zgromadzenie w izbach gospodarczych a koronawirus >