Ile należy pobrać opłat skarbowych, jeżeli pozwolenie wodnoprawne jest na wprowadzanie do potoku:
- ścieków opadowych,
- wód z płukania kanalizacji,
- wód z płukania zbiorników,
- wód niewykorzystanych w produkcji?

Odpowiedź:
Oceniam, że można postrzegać opisane wody zużyte jako wody popłuczne, które mieszczą się w kategorii ścieków przemysłowych, w rozumieniu w art. 9 ust. 1 pkt 17 ustawy z 18.07.2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. Trudno mi ocenić, jakiego rodzaju zanieczyszczenia mogą występować w tego rodzaju ściekach, gdy zależy to m.in. od stosowanych technologii płukania sieci. Kwestie dot. spodziewanej ilości tych ścieków oraz ich charakterystyki powinno się wyjaśnić w operacie wodnoprawnym. Przykładowo, wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody, z racji stosowanych technologii, najczęściej są obciążone zwiększoną zawartością chloru, chlorków, żelaza, manganu, metali ciężkich, zawiesiny ogólnej i zawiesiny łatwo opadającej.

Generalnie ścieki przemysłowe, w tym wody popłuczne, przed wprowadzeniem do wód powierzchniowych, powinny spełniać określone wymagania. Wówczas istotne będą przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - dalej r.w.ś.w.z.:
- § 7 ust. 1 r.w.ś.w.z., który określa wymagania dla ścieków przemysłowych (odsyła do odpowiedniego załącznika r.w.ś.w.z.);
- § 8 ust. 1-2 r.w.ś.w.z., który reguluje kwestie prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków przemysłowych na potrzeby oceny spełnienia wymaganych warunków;
- § 9 r.w.ś.w.z., którego postanowienia decydują, kiedy ścieki przemysłowe wprowadzane do wód będą spełniały wymagane warunki.

Z przytoczonych regulacji wynika, że badania ilości i jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do wód należy prowadzić z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące, przy czym w przypadku obecności w tych ściekach substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego pomiary powinny być prowadzone codziennie w miejscu reprezentatywnym dla wszystkich ścieków, które mogą być zanieczyszczone tymi substancjami.

Odnosząc się do aspektów dotyczących opłat skarbowych wyjaśniam, że zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej - dalej u.o.s., opłacie podlega, w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesje) na wniosek zainteresowanego. W praktyce zainteresowany podmiot może w jednym wniosku zwrócić się do właściwego organu o wydanie kilku pozwoleń. W takiej sytuacji organ może wydać kilka odrębnych pozwoleń, przy czym może to uczynić w jednej lub kilku decyzjach administracyjnych. Niezależnie od przyjętego sposobu postępowania wnioskujący powinien uiścić opłatę skarbową od każdego rodzaju pozwolenia wchodzącego w zakres tej decyzji, gdyż przedmiotem opłaty jest pozwolenie, a nie decyzja, która je zawiera. W rozważanej sprawie mamy do czynienia z pozwoleniem dotyczącym wprowadzania do potoku różnego rodzaju ścieków powstających w wyniku funkcjonowania analizowanego zakładu, to taki rodzaj korzystania, zgodnie z art. 37 pkt 2 pr. wod., kwalifikuje się do szczególnego korzystania z wód. Wówczas pozwolenie jest wydawane w trybie art. 122 ust. 1 pkt 1 pr. wod. Przypuszczalnie przedmiotowe ścieki będą odprowadzane za pomocą tego samego wylotu, tworząc w rezultacie ściek przemysłowy, zatem kwestia ta będzie regulowana jednym pozwoleniem. Oznacza to, że opłata skarbowa powinna być wniesiona za jedno pozwolenie wydane w jednej decyzji.

Oczywiście, gdyby zakład odprowadzał te ścieki oddzielnymi wylotami, to może być wydana jedna decyzja, ale należna opłata skarbowa powinna być wniesiona odrębnie za każdy rodzaj pozwolenia dot. innego wylotu i innego rodzaju ścieków. Jeżeli zakład wnioskowałby o pozwolenie na wykonanie wylotu swojej kanalizacji, będącego w myśl art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f pr. wod. urządzeniem wodnym, to wymagałoby to odrębnej decyzji wydanej w trybie art. 122 ust. 1 pkt 3 pr. wod. Zatem i za tego rodzaju specyficzne pozwolenie powinien uiścić stosowną opłatę skarbową.

Zakładając, że przypadek dot. sytuacji wydania jednej decyzji obejmującej wprowadzanie do wód za pomocą tego samego wylotu wszystkich rodzajów ścieków wymienionych w pytaniu oceniam, że należna opłata skarbowa powinna być wniesiona w wysokości 217 zł (wg stawki określonej w części III pod poz. 24 załącznika do u.o.s. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami