Pytanie użytkownika programu LEX Budownictwo:

Inwestor zamierza zrealizować budynek gospodarczy na działce stanowiącej grunt rolny (klasa V) w obrębie administracyjnym miasta. Organ zatwierdzający dokumentację twierdzi, że nie jest możliwa realizacja "samodzielnego" budynku gospodarczego.

Definicja budynku gospodarczego

Przytaczana jest definicja budynku gospodarczego z w.t. budynku i interpretacja części tej definicji: "... służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia...". Wg organu skoro budynek gospodarczy musi służyć mieszkańcom wyżej wymienionych budynków, to może istnieć tylko jeśli wcześniej "podstawowy" budynek jest zrealizowany lub będzie realizowany jednocześnie.

  • Czy jest możliwa realizacja budynku gospodarczego jako samodzielnego budynku na działce budowlanej?
  • Czy jeśli budynek gospodarczy może tylko uzupełniać "podstawowe" budynki z danego rodzaju zabudowy możliwe jest wydanie decyzji o w.z. tylko dla budynku gospodarczego?
  • Czy do zgłoszenia budowy budynku gospodarczego (dla realizacji których przewidziano taki tryb) potrzebna jest uprzednio decyzja o warunkach zabudowy?
  • Jeśli tak, to czy możliwe jest wydanie takiej decyzji tylko dla budynku gospodarczego?
  • Czy też należy składać wniosek na budynki np. mieszkalny i gospodarczy, natomiast pozwolenie na budowę uzyskać na 1 etap - dotyczący samego budynku gospodarczego?


Odpowiedź

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że wszystkie definicje zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, mają zastosowanie tylko do postanowień tego aktu. Nie ma podstaw, aby stosować je w innych sytuacjach (ewentualnie jedynie pomocniczo, np. w ramach wykładni systemowej), a już na pewno na ich podstawie nie można wprowadzać zakazów niewynikających wprost z przepisów prawa.

Co dodatkowo ważne, w akcie normatywnym niższym rangą niż ustawa bez upoważnienia ustawowego nie formułuje się definicji ustalających znaczenia określeń ustawowych - § 149 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002 r. w sprawie "Zasad Techniki Prawodawczej". W związku z tym budynek gospodarczy może powstać na działce, na której nie ma innego obiektu. Ograniczenia w tym zakresie mógłby wprowadzić tylko miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Decyzja o warunkach zabudowy

Odnośnie konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji realizowanych na podstawie zgłoszenia należy wyjaśnić, że z najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych (wyroki wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Krakowie z 7.09.2016 r., II SA/Kr 790/16 i we Wrocławiu z 4.04.2017 r., II SA/Wr 15/17) wynika, w uproszczeniu, że do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu odpowiednio stosuje się art. 50 ust. 2 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi, że nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę. Przepis ten odnosi się nie do robót budowlanych realizowanych na podstawie zgłoszenia tylko takich, dla których pozwolenie na budowę nie jest obowiązkowe (co nie znaczy, że niedopuszczalne). Znaczenie ma zatem to, czy roboty budowlane można zrealizować bez pozwolenia na budowę, a nie, czy inwestor wybierze tryb zgłoszeniowy, czy też wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na budowę.