Garaż wolnostojący, blaszany, czy typu wiata? Formalności towarzyszące ich budowie są różne. Bardzo często nie trzeba spełnić żadnych, nie jest to jednak regułą. 

Czytaj też: Przeniesienie części pozwolenia na budowę będzie w przepisach

Garaż - wiata, bez formalności 

Gdy chodzi o wiatę garażową, to w przeciwieństwie do garażu wolnostojącego, będzie ona pozbawiona co najmniej jednej ściany. Za podstawowe elementy wiaty uznaje się wsparcie danej budowli na słupach, stanowiących podstawowy element konstrukcyjny, wiążący budowlę trwale z gruntem (wyrok z 5 czerwca 2013 r. WSA w Gdańsku, sygnatura akt II SA/Gd 175/13).

Co najważniejsze, jeżeli działka, na której wiata garażowa ma powstać, jest już zabudowana budynkiem mieszkalnym albo jest przeznaczona pod ten cel, istnieje możliwość, że nie będą musiały zostać spełnione żadne formalności, zatem od razu będzie można budować.

Istnieją dwa warunki, które trzeba spełnić: wiata nie może mieć większej powierzchni zabudowy niż 50 mkw. oraz łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 mkw. powierzchni działki (art. 29 ust. 2 pkt 2 prawa budowlanego).

Większość garaży wymaga zgłoszenia

Jeżeli zamierzamy wybudować wiatę garażową na działce innej niż mieszkaniowa oraz wolnostojący garaż, będący budynkiem trwale związanym z gruntem, posiadającym fundamenty i wszystkie ściany, co do zasady będzie potrzebne zgłoszenie, w celu możliwości rozpoczęcia robót. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 14 prawa budowlanego, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia  budowa garaży i wiat o powierzchni zabudowy do 35 mkw., przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 mkw. powierzchni działki. W tym wypadku, podobnie jak w przypadku wiat garażowych lokowanych na działkach mieszkalnych, należy zwrócić uwagę na powierzchnię zabudowy oraz lokalizację tego typu obiektów już znajdujących się na działce.

 


Na wniesienie sprzeciwu - 30 dni 

Dużym atutem postępowania zainicjowanego zgłoszeniem budowy, jest jego szybkość. Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) ma 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia na wniesienie sprzeciwu. Jeżeli tego nie zrobi, to po upływie 21 dni można legalnie przystąpić do budowy (art. 30 ust. 5 prawa budowlanego). Budowę można zacząć też przed upływem 21 dni pod warunkiem, że starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) wyda zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (art. 30 ust. 5aa prawa budowlanego). Szczegółowe wymogi formalne zgłoszenia unormowane są w art. 30 ust. 1b - 4f prawa budowlanego. W samym zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia budowy garażu należy dołączyć:

  • oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb,
  • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (jednakże w przypadku budowy garażu, w większości przypadków takowa decyzja nie będzie potrzebna).

Zgłoszenie budowy garażu można złożyć na papierze albo za pośrednictwem portalu e-Budownictwo. Wzór formularza, na którym wnosi się zgłoszenie, został określony przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w rozporządzeniu z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robot budowlanych.

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę

Wcześniej opisywane przypadki budowy wiaty garażowej na działce mieszkaniowej oraz wiat i garaży wolnostojących nie większych niż 35 mkw. powierzchni zabudowy, są zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.  Pozwolenie budowlane będzie konieczna, jeżeli garaż:

  • nie będzie wolnostojący, tj. będzie przylegał do innego obiektu,
  • garaż lub wiata garażowa będą miały powierzchnię zabudowy większą niż 35 mkw. (wyjątek stanowi lokalizacja wiaty na działce mieszkalnej, w tym wypadku wiata musi mieć powierzchnię zabudowy większą niż 50 mkw.),
  • łączna liczba takich obiektów przekroczy dwa na 500 mkw. działki (w przypadku wiaty lokowanej na działce mieszkalnej - dwa na 1000 mkw).

Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę wszczyna się na wniosek inwestora. Poza tym, że proces uzyskiwania pozwolenia na budowę jest znacznie dłuższy, często biorą w nim udział sąsiedzi, poprzedzony jest uzgodnieniami, inwestor będzie zmuszony ponieść o wiele wyższe koszty, w porównaniu do zgłoszenia.

Ponadto art. 33 ust. 2 prawa budowlanego nakłada obowiązek dołączenia do wniosku projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, dlatego koniecznie trzeba będzie skorzystać z usług profesjonalisty. Poza tym, przed wydaniem pozwolenia na budowę, organ administracji architektoniczno-budowlanej jest zobligowany do bardzo szczegółowego badania wniosku. Może zdarzyć się i tak, że organ postanowieniem nałoży na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości (art. 35 ust. 3 prawa budowlanego), którego niewykonanie będzie skutkowało odmową wydania pozwolenia na budowę.