Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej trafił do konsultacji publicznych. Projekt będzie miał wpływ na np.: podmioty lecznicze działające w formie jednostki budżetowej, pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych (powiatowych, granicznych, wojewódzkich).

Minimalne miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania wymagają dostosowania do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego będą miały zastosowanie od dnia 1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z wydanym na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2600 zł.

Ponadto ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wprowadzono zmianę ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która spowoduje, iż do obliczenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika, nie uwzględnia się dodatku za staż pracy. Podwyższenie wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych jest ponadto wymagane przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Rozporządzenie zmieniające przewiduje podniesienie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w załączniku nr 1 do zmienianego rozporządzenia, tak aby były one nie niższe niż powszechna płaca minimalna w 2020 r.

„ Dodatkowo podwyższeniu ulegają maksymalne stawki wynagrodzeń zasadniczych w załączniku nr 1 do zmienianego rozporządzenia, w sposób umożliwiający realizację przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. na dzień 1 lipca 2020 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny podwyższa się co najmniej o 20 % kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika” – czytamy w projekcie.

Podwyżka płacy minimalnej pogrąży szpitale - czytaj tutaj>>


Zmiana liczby kategorii

Zmiany wymagają również załączniki nr 2 i 3 do nowelizowanego rozporządzenia – obecnie do dwóch najniższych kategorii nie są przypisane żadne stanowiska pracy z załączników nr 2 i 3.

Ministerstwo zdrowia tłumaczy, że zmiana załączników nr 2 i 3 do nowelizowanego rozporządzenia ma charakter techniczny i porządkujący (zmniejszenie liczby kategorii zaszeregowania w załączniku 1, poprzez usunięcie dwóch dotychczas najniższych kategorii - do których nie były przypisane żadne stanowiska pracy z załączników nr 2 i 3 - skutkowało koniecznością „prostej” zmiany numeracji kategorii zaszeregowania określonych w załącznikach nr 2 i 3).

To nie zwiększy wydatków

Resort nie przewiduje, że projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na sektor finansów publicznych.

„ Podwyższenie maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w tabeli nie spowoduje automatycznego wzrostu wynagrodzeń pracowników z uwagi na fakt, że nie obliguje pracodawcy, a jedynie daje możliwość ustalenia wyższych wynagrodzeń” – czytamy w uzasadnieniu projektu. – „Zaś podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych, tj. mieścić się będzie w ramach planowanych limitów wynagrodzeń dla poszczególnych jednostek”. 

Projektowane przepisy rozporządzenia wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.