23 grudnia 2020 r. wnioskodawca wysłał do dyrektora publicznego zakładu opieki zdrowotnej e-maila z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej dodatków do wynagrodzeń niższego personelu zatrudnionego w tej jednostce, które zostały udzielone przed Świętami Bożego Narodzenia. Do 6 maja 2021 r. nie dostał odpowiedzi, więc złożył skargę. Dyrektor wniósł o umorzenie postępowania, ewentualnie o oddalenie skargi w całości. Wyjaśnił, że wniosek wpłynął ostatniego dnia pracy zakładu, ale już po jego zamknięciu, więc został on odczytany dopiero 28 grudnia. Dyrektor doszedł wówczas do przekonania, że udzielenie odpowiedzi jest zbędne i nieprzydatne, ponieważ okres świąteczny już minął. Ponadto podkreślił, że nie dostał żadnego ponaglenia, więc uznał, że wnioskodawca chciał uzyskać informację przed, a nie po Świętach.

 


Wnioskowana informacja powinna zostać udzielona

Sprawą zajął się WSA w Kielcach, który wskazał, że dyrektor publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej, a żądane informacje stanowiły informację publiczną. Jest on bowiem organem jednostki organizacyjnej dysponującej majątkiem publicznym, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (udip). Natomiast wnioskowane informacje mogą być przedmiotem udostępnienia na podstawie art. 1 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f udip. Informacje o wynagrodzeniach i dodatkach do nich dla osób zatrudnionych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, finansowanych w całości ze środków publicznych, stanowią informacje o sposobie wydatkowania tych środków. Tym samym wchodzą w zakres informacji publicznej.

Czytaj także: Będą nowe stawki wynagrodzenia dla lekarzy-rezydentów >>>

Informacja nie uległa dezaktualizacji

Bezczynność podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej zachodzi w sytuacji, gdy podmiot ten nie reaguje na wniosek w terminie przewidzianym w ustawie, nie udostępnia informacji publicznej lub nie wydaje decyzji odmownej. Sąd wskazał, że wbrew twierdzeniom organu, wniosek nie został ostatecznie rozpatrzony, ponieważ nie udzielono informacji publicznej. Natomiast argument, że po okresie świątecznym, kiedy e-mail z wnioskiem został odczytany, żądana informacja uległa dezaktualizacji, był chybiony. Ponadto organ, bez zasięgnięcia stanowiska wnioskodawcy, zinterpretował motywy zgłoszonego żądania. Tymczasem jego treści wyraźnie wskazywała na informację dotyczącą sposobu wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na wynagrodzenia. Tym samym bez znaczenia była okoliczność, że upłynął okres, w związku z którym dodatki takie mogły zostać przyznane.

 

Doszło do rażącego naruszenia prawa

WSA uznał, że o udzieleniu informacji nie świadczy też pismo z 17 maja 2021 r., które organ wysłał do wnioskodawcy. Wskazano w nim, że pracownikom obsługi nie powierzano żadnych zadań na okres trwania Świąt w nieczynnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Tymczasem wniosek nie dotyczył powierzanych zadań, tylko tego czy w związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia przyznane zostały dodatki do wynagrodzeń dla personelu. Sąd stwierdził, że doszło do bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Skierowane do organu pytanie było bowiem proste i jednoznaczne, a brak jakiejkolwiek reakcji przez pięć miesięcy i podane motywy braku udzielenia informacji mogły stwarzać uzasadnione przekonanie o zlekceważeniu złożonego żądania i braku woli do rozstrzygnięcia sprawy. Mając powyższe na uwadze, WSA zobowiązał dyrektora do rozpatrzenia wniosku w terminie czternastu dni od daty doręczenia odpisu prawomocnego wyroku.

Wyrok WSA w Kielcach z 23 czerwca 2021 r., sygn. akt II SAB/Ke 73/21