W piątek na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r., przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

To efekt brak porozumienia co do przyszłorocznej wysokości płacy minimalnej w Radzie Dialogu Społecznego. Rząd zaproponował, aby wynosiło ono 3 tys. zł, co oznacza tylko niewielki wzrost względem minimalnej płacy wynikającej z uwzględnienia wskaźników ustawowych. Propozycja rządu została w zasadzie zaakceptowana przez pracodawców, jednak oczekiwania związków zawodowych były zdecydowanie wyższe –  minimalne wynagrodzenie na poziomie 3 100 zł oraz dodatkowo kwota wolna od podatku.  Powyższy projekt rozporządzenia jest wypełnieniem obowiązku rządu do określenia wysokości minimalnej płacy na przyszły rok w rozporządzeniu.

Zgodnie z projektem, od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa - 19,60 zł.  

Czytaj również: RDS nie porozumiała się w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2022 r.

Podwyżka i jej skutki

Jak podkreślono w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r., obliczona zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, powinna wynosić co najmniej 2 984,60 zł, natomiast minimalnej stawki godzinowej – 19,50 zł. W projekcie proponuje się ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 3 tys. zł (wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 7,1 proc. oraz relację do prognozowanego na 2022 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 51,4 proc.) oraz minimalnej stawki godzinowej na poziomie 19,60 zł.

Koszt tej podwyżki w 2022 roku dla małych i średnich firm szanowany jest – jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) – na około 5,24 mld zł, a dla dużych – na 789 mln zł.

Według autorów projektu, podwyżka płacy minimalnej oraz stawki godzinowej dotyczy około 2,2 mln osób.

W opinii projektodawców, podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę pozytywnie wpłynie na sytuację finansową gospodarstw domowych, podnosząc dochody pracowników wymagających szczególnej ochrony, zwłaszcza w czasie kryzysu wywołanego pandemią. - Oceniając wpływ podwyższenia kwoty minimalnego wynagrodzenia na finanse gospodarstw domowych można założyć, że wzrost płacy minimalnej wpłynie pozytywnie na sytuację dochodową osób pracujących - czytamy w OSR. Jednocześnie autorzy projektu przyznają, że część osób, które wcześniej nie pracowały może doświadczyć trudności ze znalezieniem zatrudnienia, natomiast w stosunku do osób pracujących może wystąpić trudność w utrzymaniu tego zatrudnienia. - To, który z efektów będzie przeważał zależy od wielu czynników, zwłaszcza sytuacji makroekonomicznej kraju. Podniesienie minimalnego wynagrodzenia najbardziej wpływa na sytuację osób nisko zarabiających, których wynagrodzenie ulega zmianie wraz ze zmianą minimum ustawowego - podkreślono.