Sprawa, którą zajmował się WSA w Poznaniu, dotyczyła przyjętego przez radę powiatu w formie uchwały rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i harmonogramu dostępności świadczeń w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

 


Izba aptekarska zaskarżyła uchwałę

Okręgowa izba aptekarska zarzuciła, że rada powiatu naruszyła przepisy prawa. Chodziło o art. 94 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne. Naruszenie to miało polegać na niezasięgnięciu opinii wójtów gmin z terenu powiatu i samorządu farmaceutów. Organ wyjaśnił, że uczynił temu obowiązkowi zadość w stosunku do poprzednio obowiązującej uchwały. Ponadto wskazał, że zachodziła konieczność szybkiego określenia harmonogramu, więc uznał, że poprzednie opinie może odnieść także do zaskarżonego aktu.

Czytaj także: WSA: Obowiązkowy dyżur apteki nie narusza wolności gospodarczej >>
 

Trzeba znać zdanie samorządu i wójtów

WSA wskazał, że kontrola zgodności z prawem uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego obejmuje w pierwszym rzędzie kontrolę poprawności trybu podjęcia zaskarżonego aktu. Taki tryb został określony w art. 94 ust. 2 upf. Przepis ten stanowi, że rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa w drodze uchwały rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów i samorządu aptekarskiego. Rozkład ten powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

 

Opinie nie są wiążące, ale konieczne

Opinie wydawane przez samorząd aptekarski i wójtów nie są wiążące dla organu. Niemniej jednak pominięcie obowiązku ich zasięgnięcia stanowi istotne naruszenie trybu podejmowania uchwały. Natomiast w przypadku opinii negatywnej, organ ma obowiązek odniesienia się w uzasadnieniu uchwały, dlaczego nie została ona uwzględniona. Ponadto sąd podkreślił, że zasięgnięcie opinii do projektu wcześniejszej uchwały nie świadczy o zachowaniu trybu określonego przepisami prawa, niezależnie od treści tych aktów. Mając powyższe na uwadze, WSA stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Wyrok WSA w Poznaniu z 29 kwietnia 2021 r., sygn. akt III SA/Po 362/21