31 grudnia ukazało się zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych. Jest ono realizacją  upoważnienia zawartego § 2 ust. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34, 1629 i 2511.). 

Zmiana tego zarządzenia wynika z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 2511), w którym uregulowano zapisy porozumienia zawartego w dniu 9 października 2019 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Zdrowia 
a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”. 

Porozumienie zakłada, że od 1 stycznia 2020 r. średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami pochodnymi w przeliczeniu na jeden etat albo równoważnik etatu o kolejne 400 zł brutto brutto do ogólnej kwoty 1600 zł brutto brutto miesięcznie.


Konieczna zmiana, by przekazać pieniądze


Zmiana realizuje założenia zawarte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i ma na celu zapewnienie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1600 zł brutto w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu od dnia 1 stycznia 2020 r.:

  • ratownikom medycznym oraz dyspozytorom medycznym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
  • ratownikom medycznych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, na których wykonywane są zadania polegające na kierowaniu i zarzadzaniu innymi ratownikami medycznymi lub dyspozytorami medycznymi,
  • ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego 
  • u podwykonawcy,
  • ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, zatrudnionych w szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć szpitali posiadających w lokalizacji tej izby oddziały niezbędne do funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego.

Zmiana zarządzenia ma na celu także utrzymanie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne,  Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1200 zł brutto w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu do dnia 31 grudnia 2020 r. dla ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, innych niż wymienieni w lit. d.

W celu realizacji ww. założeń, modyfikacji uległy zapisy zawarte w § 1 pkt 1 zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych oraz załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Ratownicy mają mieć opt oput

W porozumieniu zapisano, że utrzymanie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 1200 brutto, brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat, wraz z pochodnymi będzie obowiązywał do 31.12.2020 r. Porozumienie zakłada także wprowadzenie klauzuli opt out dla pracowników medycznych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego niezalżenie od posiadanego wykształcenia nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

Rozmowy na temat włączenia kwoty podwyżki do podstawy wynagrodzenia - zgodnie z zapisami porozumienia - mają odbyć się w kwietniu 2020 r.