Istota tych rozwiązań dotyczy zachowania w mocy zgód na wykonywanie ratownictwa górskiego i wodnego.  Ustawa zapewnia podmiotom, które te zgody mają, wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Zgoda jest wymagana

Ustawa stanowi, że podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego są te podmioty, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

Podobne regulacje zawiera ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

 


Utarta uprawnieniń

Powstała uzasadniona obawa, że podmioty uprawnione obecnie do ratownictwa górskiego albo wodnego, które uzyskały zgodę ministra, ale nie zostały jeszcze wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem PRM, mogą przestać spełniać ustawowe przesłanki do wykonywania tej działalności.

Ponieważ zgoda wydana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych utraci skuteczność prawną, ustawodawca uznał, że wprowadzenie do tych przepisów warunku uzyskania do 31 grudnia 2018 r wpisu do rejestru jednostek współpracujących, zapewni właściwą ochronę osobom przebywającym w górach lub na obszarach wodnych w najbliższej przyszłości.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.