Do konsultacji publicznych w piątek trafił projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego podkreśla, że resort zdrowia zapowiadał, że projekt pojawi się na początku 2019 r., a został opublikowany dopiero we wrześniu. – To raczej nie jest zbieg okoliczności, że projekt ważnej dla nas ustawy zostaje przekazany do konsultacji publicznych w trakcie kampanii wyborczej – mówi Roman Badach-Rogowski. – Przecież ten projekt nie ma już żadnych szans na wprowadzenie, bo ten rząd będzie jeszcze niecały miesiąc - podkreśla.

Fizjoterapeuta sam planuje i zmienia leczenie, a pacjenci dzwonią do NFZ - czytaj tutaj>>
 

O samorząd walczą od 2006 r.

Roman Badach-Rogowski podkreśla, że cieszy się, że w ogóle projekt dotyczący utworzenia samorządu ratowników został opublikowany, bo walczą o to od 2006 roku. - Skoro projekt został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji, to na pewno będzie nam łatwiej wrócić do rozmów z nowym rządem i będziemy mogli się powoływać i naciskać, żeby uchwalono taką ustawę – mówi.

Projekt przewiduje kompleksową regulację wykonywania zawodu ratownika medycznego, a także ramy prawne dla działania samorządu ratowników medycznych oraz opisuje zasady odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych.

- Z uwagi na brak w chwili obecnej elektronicznego rejestru ratowników medycznych nie ma możliwości precyzyjnego ustalenia liczby osób uprawnionych do wykonywania tego zawodu – podkreśla resort zdrowia. Z szacunków Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że na dzień 1 kwietnia 2019 r. w Polsce było ich ok. 23 419. Z tego blisko 20 tysięcy pracuje w zespołach ratownictwa medycznego, a 3802 udziela świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Ponieważ ratownicy pracują także poza systemem ochrony zdrowia (wykonują zawód w jednostkach policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej), to szacuje się, że w sumie w Polsce może być ok. 25 tys. ratowników. (dużą grupę stanowią jeszcze osoby, które posiadają podwójne wykształcenie np. pielęgniarki i ratownika medycznego oraz takie, które nie podjęły bądź zaprzestały wykonywania tego zawodu).

 

Tylko państwowe karetki będą jeździć w pogotowiu po 1 kwietnia - czytaj tutaj>>

 


Obowiązkowa przynależność do samorządu

Projekt zakłada utworzenie samorządu ratowników medycznych. Podobne organizacje mają inne zawody medyczne np.: lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, farmaceuci, diagności laboratoryjni i fizjoterapeuci.

- Dla rozwoju zawodu ratownika medycznego koniecznym jest stworzenie możliwości, jakie daje utworzenie samorządu zawodowego oraz zebranie w jednej ustawie przepisów o największym znaczeniu dla funkcjonowania tego zawodu, z uwagi na jego rolę w systemie ochrony zdrowia” – podkreśla Ministerstwo Zdrowia.

Samorząd zawodowy ma być zorganizowany w ramach struktury ogólnokrajowej w Krajowej Izbie Ratowników Medycznych, która będzie posiadała osobowość prawną oraz określone w ustawie organy. Przynależność do samorządu będzie obowiązkowa. Nadzór nad samorządem będzie sprawował minister zdrowia.

Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ustawy, ustalanie podstawowych zasad gospodarki finansowej samorządu należałoby do kompetencji Krajowego Zjazdu Ratowników Medycznych, który ma być najwyższym organem samorządu. Zaś funkcję kontrolną w zakresie prowadzonej przez organy samorządu zawodowego działalności finansowej i gospodarczej sprawować ma Komisja Rewizyjna.

Działalność samorządu ma być finansowana ze składek członkowskich i opłat związanych z postępowaniem w sprawie wpisu do rejestru ratowników medycznych, z dochodów z innych źródeł,  w szczególności z dotacji, subwencji, darowizn i spadków oraz z prowadzonej działalności gospodarczej. Przepisy ustawy nie przewidują możliwości finansowania z budżetu państwa.

 

Wysokość składki określi Krajowa Rada

Resort podaje, że określenie wysokości składki członkowskiej i zasady jej podziału należeć będą do kompetencji właściwych organów samorządu zawodowego, tj. Krajowej Rady. Analogiczne rozwiązania w przedmiotowym zakresie posiadają również inne samorządy zawodowe działających w ochronie zdrowia (np. samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów, samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych). Jako przykład można podać najmłodszy samorząd zawodowy fizjoterapeutów. Krajowa Izba Fizjoterapeutów powstała w 2016 r. Składkę dla członków Krajowej Izby Fizjoterapeutów ustalono w wysokości 25 zł miesięcznie.

- Należy więc przyjąć, że w przypadku samorządu zawodowego ratowników medycznych składka z tytułu przynależności do samorządu może kształtować się na podobnym poziomie. Jednakże podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie wysokości składki członkowskiej i zasady jej podziału należą do kompetencji Krajowej Rady – podkreśla Ministerstwo.

60 tys. zł na działalność Komitetu

Na mocy projektowanej regulacji minister zdrowia ma powołać Komitet Organizacyjny Samorządu Ratowników Medycznych, który ma utworzyć struktury samorządu. Szacuje się, że działalność komitetu polegającą na zorganizowaniu i zwołaniu pierwszych zgromadzeń wojewódzkich celem dokonania wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych, dokonania podziału na rejony i zorganizowanie oraz zwołanie pierwszych zebrań rejonowych zgromadzenia wojewódzkiego, jak również zwołanie pierwszego Krajowego Zjazdu Ratowników Medycznych będzie kosztować ok. 60 tys. zł.

Komitet ulegnie rozwiązaniu z dniem ukonstytuowania się pierwszego Krajowego Zjazdu Ratowników Medycznych zatem koszty będą ponoszone wyłącznie w pierwszym roku obowiązywania przepisów ustawy. Na koszt utworzenia struktur samorządu zawodowego ratowników medycznych składa się:

 • kwota około 3 tys. zł  z przeznaczeniem na zorganizowanie jednego zgromadzenia wojewódzkiego, co w skali kraju daje łączną kwotę około 48 tys. zł.;
 • kwota około 6 tys. zł z przeznaczeniem na zorganizowanie Krajowego Zjazdu Ratowników Medycznych;
 • kwota około 6 tys. zł z przeznaczeniem na zorganizowanie zebrań rejonowych zgromadzeń wojewódzkich (art. 30 ust. 3 projektu ustawy).

Zgodnie z przepisami projektu ustawy, do zadań samorządu zawodowego będzie należało między innymi:

 1. sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu ratownika medycznego;
 2. przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji ratowników medycznych, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód ratownika medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w wykonywaniu zawodu;
 4. prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych;
 5. prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ratownika medycznego;
 6. reprezentowanie ratowników medycznych oraz ochrona ich interesów zawodowych;
 7. działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez ratowników medycznych;
 8. udział w ustalaniu oraz aktualizacji standardów i wytycznych w ratownictwie medycznym;
 9. edukacja zdrowotna i promocja zdrowia;
 10. prowadzenie rejestru ratowników medycznych oraz rejestru ratowników medycznych tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód;
 11. nadzór nad doskonaleniem zawodowym ratowników medycznych.


Sześć dni dodatkowego urlopu

Projektowana ustawa zakłada wprowadzenie 6-dniowego płatnego urlopu szkoleniowego. Dzięki temu ratownicy mają mieć możliwość realizacji ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego.

Przyznanie takiego uprawnienia wynika wprost z treści pkt 3 porozumienia zawartego w dniu 24 września 2018 r. przez Ministra Zdrowia z Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”.

 

Ratownicy zawarli porozumienie z ministerstwem zdrowia  - czytaj tutaj>>

Prawo wykonywania zawodu

Projekt zawiera także przepisy regulujące w sposób kompleksowy wykonywanie zawodu ratownika medycznego, w szczególności wymagane uprawnienia kwalifikacyjne, zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawody ratownika medycznego, zasady wykonywania tego zawodu, organizacji kształcenia przed i podyplomowego oraz ponoszenia odpowiedzialności zawodowej.

Projektowana ustawa zawiera także przepisy dotyczące kształcenia przeddyplomowego ratowników medycznych, które są zawarte w obowiązującej ustawie o PRM. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, które zostały także przeniesione do ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego będą posiadały osoby, na zasadzie praw nabytych, które ukończyły publiczną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskały tytuł zawodowy ratownika medycznego lub ukończyły studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskały tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności) lub studia wyższe na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego i uzyskały tytuł zawodowy licencjata.

Obowiązkowy egzamin po licencjacie

Obecnie obowiązujące przepisy oraz projekt zakładają także, że osoby, które rozpoczną po roku akademickim 2018/2019 studia wyższe przygotowujące do wykonywania zawodu ratownika medycznego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), i uzyskają tytuł zawodowy licencjata, będą zobowiązane do złożenia z wynikiem pozytywnym Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego.

Egzamin ten będzie organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych, a przeprowadzany będzie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną powoływaną przez dyrektora CEM. W skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej będą wchodziły osoby posiadające doświadczenie z zakresu ratownictwa medycznego, w tym co najmniej jedna będzie musiała być lekarzem systemu, powoływane przez dyrektora CEM. Kandydaci do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej będą zgłaszani przez dyrektora CEM, rektorów wyższych uczelni medycznych oraz konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej. Egzamin ten będzie składany w formie testowej i będzie przeprowadzany nie rzadziej niż raz w roku równocześnie w tych samych terminach.

Prowadzenie kształcenia w oparciu o jednolite standardy kształcenia pozwolić ma na zachowanie wysokiej jakości kształcenia i prowadzenie ujednoliconego kształcenia przywołującego absolwentów do wykonywania zawodu ratownika medycznego. Natomiast wprowadzenie obowiązku złożenia z wynikiem pozytywnym Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego, zwanego dalej „PERM”, ma pozwolić na weryfikacje uzyskanych efektów kształcenia przez absolwentów kierunku ratownictwo medyczne. Złożenie z wynikiem pozytywnym PERM warunkuje możliwość wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Powstanie jawny rejestr ratowników

Projektowana ustawa wprowadza również instytucję jawnego rejestru pozwalającego na identyfikację ratownika medycznego i określenie jego kwalifikacji. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego będzie możliwe po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz uzyskaniu wpisu do rejestru ratowników medycznych. Prawo wykonywania zawodu będzie wydawała Krajowa Rada Ratowników Medycznych, będąca organem samorządu ratowników medycznych.

Odpowiedzialność zawodowa

Dla wykonywania zawodu ratownika medycznego niezbędne będzie uzyskanie prawa wykonywania zawodu. - Wprowadzenie ustawy będzie miało pozytywne przełożenie na prestiż zawodu ratownika medycznego oraz możliwości sprawowania nadzoru nad prawidłowością jego wykonywania (odpowiedzialność zawodowa) – podkreśla Ministerstwo Zdrowia.

Jak wskazuje resort, projektowane przepisy stworzą możliwości skutecznego pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód ratownika medycznego w przypadku nienależytego lub nierzetelnego przestrzegania obowiązku wykonywania czynności zawodowych zgodnie z określonymi w ustawie zasadami wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz zasadami etyki zawodowej, do których określenia będzie uprawniony samorząd ratowników medycznych.

Zadania związane z doskonaleniem zawodowym ratowników, które dotychczas były wykonywane przez wojewodów zostaną przeniesione na Krajową Radę Ratowników Medycznych.

13,6 mln – roczne koszty wprowadzenia płatnego urlopu

Skutki regulacji będą sfinansowane z budżetu z części 46 – Zdrowie. Wdrożenie przepisów wprowadzających uprawnienie do skorzystania przez ratownika medycznego z 6-dniowego płatnego urlopu szkoleniowego wymagać będzie zwiększenia limitów wydatków w części budżetu, z której jest finansowany system PRM.

Resort szacuje, że wprowadzenie 6-dniowego płatnego urlopu szkoleniowego będzie pracodawców rocznie kosztować ok. 13,6 mln zł, zaś łączny koszt pracodawców z tego tytułu w roku wejścia w życie regulacji i przez kolejnych 10 lat będzie wynosił ponad 149 mln zł.

W roku wejścia w życie regulacji koszty budżetu państwa obejmowały będą również koszt powołania i organizacji Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych, który szacuje się na około 60 tys. zł.

Zadania związane z doskonaleniem zawodowym ratowników, które zostały przeniesione z wojewody na Krajową Radę Ratowników Medycznych nie będą finansowane z budżetu państwa.