Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawiera okresowe rozwiązanie dotyczące przyznania dodatku dla ratowników medycznych w wysokości 400 zł miesięcznie, za okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz 800 zł miesięcznie za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., w tym składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

 

Ratownicy zawarli porozumienie z ministerstwem zdrowia czytaj tutaj>>

Pieniądze na ten dodatek lecznice mają dostać od NFZ w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ratownicy medyczni otrzymają dodatek, jeśli udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w zakresie:

  1. leczenia szpitalnego;
  2. opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych lub dziennych;
  3. świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej realizowanych w warunkach stacjonarnych;
  4. opieki paliatywnej i hospicyjnej realizowanych w warunkach stacjonarnych;
  5. świadczeń wysokospecjalistycznych.

 

Surowe kary za atak na ratowników czytaj tutaj>>

 


Realizacją obietnic z porozumienia

Rozporządzenie jest realizacją obietnic, które 24 września 2018 r. zawarto w porozumieniu pomiędzy Ministrem Zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność” dotyczącym wprowadzenia średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu.

Ministerstwo zdrowia podkreśla, że w związku z podpisaniem porozumienia nastąpiła konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Podwyżki dla pielęgniarek - wątpliwości prawne czytaj tutaj>>
 

Kto otrzyma podwyżkę?

Zgodnie z porozumieniem, Minister Zdrowia musi dokonać nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, by zapewnić średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu dla:

  1. ratowników medycznych pracujących w szpitalach;
  2. ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych pracujących w ratownictwie medycznym;
  3. ratowników medycznych oraz pielęgniarki systemu państwowego ratownictwa medycznego w zespole ratownictwa medycznego pracujących u podwykonawcy.

 

Ile osób otrzyma podwyżki?

Projekt rozporządzenia umożliwi NFZ otrzymanie danych od świadczeniodawców o liczbie zatrudnionego personelu, co umożliwi NFZ przekazanie pieniędzy na podwyżki. Dokument zakłada obowiązek zapewnienia średniego miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi ze środków przekazanych przez NFZ.

W projekcie zakłada się, że skutki tej regulacji będą dotyczyć 15.033,38 etatu (ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych i pielęgniarek systemu).

Liczbę etatów przeliczeniowych ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego szacuje się na ponad 6 tysięcy etatów.

Projekt przewiduje wejście rozporządzenia w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.. § 2 i § 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. wejdą przepisy, zgodnie z którymi lecznice, które mają podpisaną umowę z NFZ na leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne, mają przekazać do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu, informację o liczbie etatów albo równoważników etatów pracujących u nich ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych oraz pielęgniarek systemu.

Świadczeniodawca ma podać taką informację według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. - w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r., 1 kwietnia 2019 r. - w terminie do dnia 14 kwietnia 2019 r. i 1 lipca 2019 r. - w terminie do dnia 14 lipca 2019 r.

Na podstawie przekazanych danych od lecznic Prezes Narodowego Funduszu określi współczynniki korygujące, na podstawie których będą przekazywane środki na wzrost wynagrodzeń. Na podobnych zasadach są przekazywane pieniądze na podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

Pielęgniarki: Podwyżki są niższe niż obiecał minister zdrowia czytaj tutaj>>

Od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.  środki przeznaczone na średni wzrost wynagrodzenia osób, o których mowa w projektowanym rozporządzeniu, będą przekazywane na podstawie kwartalnej informacji przekazanej przez świadczeniodawcę (analogicznie jak w przypadku pielęgniarek i położnych).

 

Podwyżki dla pielęgniarek czy oznaczają długi dla szpitali czytaj tutaj>>