Do konsultacji społecznych trafiły trzy rozporządzenia związane z podwyżką płac dla pielęgniarek i położnych. Realizują one zapisy porozumienia zawartego między MZ, NFZ, OZZPiP oraz NRPiP.

W porozumieniu minister zdrowia zobowiązał się, że dokona nowelizacji rozporządzeń, tak żeby wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych zatrudnionych na umowę o pracę wzrosło nie mniej niż o 1100 zł od 1 września 2018 r. i o kolejne 100 zł od 1 lipca 2019 r.

Co jeszcze zawiera pakiet Szumowskiego dla pielęgniarek czytaj tutaj>>

Ministerstwo zdrowia podkreśla, że w związku z zawarciem porozumienia z OZZPiP oraz NRPiP nastąpiła konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) oraz równoczesną zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

NFZ zapłaci za wynagrodzenie zasadnicze

Zgodnie z wyżej wymienionym porozumieniem, Minister Zdrowia dokonał nowelizacji  ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w celu zapewnienia pielęgniarkom i położnym, zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w wysokości nie niższej niż 1200 zł miesięcznie od dnia 1 lipca 2019 r. w przeliczeniu na jeden pełen etat. Z tym że od dnia 1 września 2018 r. - w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat.

O tym, że ponad 5 mld zł na podwyżki dla kilku grup zawodowych jest zarezerowane w budżecie NFZ i przez to zmiana wycen będzie w bardzo ograniczonym zakresie - czytaj tutaj>>

Wzrost wynagrodzenia zasadniczego będzie pokrywany ze środków NFZ przeznaczonych na średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zgodnie z mechanizmem określonym w wymienionych rozporządzeniach, również po dniu 31 sierpnia 2019 r. Dotyczy to także innych pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy u świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej.

Prezes NFZ będzie finansował koszty wzrostu wynagrodzeń przez ustalenie współczynników korygujących od dnia 1 sierpnia 2019 r. Skutki finansowe wynikające z projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostały przedstawione w OSR do projektu. Wynika z niego, że rocznie NFZ będzie potrzebował ok. miliarda zł na wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.

– Problem polega na tym, że NFZ zabezpieczył 1200 zł, które ma być dodane do pensji zasadniczej, a przez to wzrosną także koszty pochodnych takich jak np.: wysługa lat, praca za dyżury w święta i w nocy. Jednak na to już nie zarezerwowano pieniędzy. To dyrektorzy szpitali będą musieli się martwić skąd mają wziąć te dodatkowe pieniądze – mówi Gryglewicz i dodaje, że błędem jest to, że ministerstwo zdrowia obiecuje podwyżki kolejnej grupie zawodowej, a w rozmowach nie biorą udziału pracodawcy, którzy później muszą realizować te obietnice.

Pracodawcy RP obliczyli, że w średniej wielkości szpitalu, w którym jest zatrudnionych ok. 200 pielęgniarek potrzebują dodatkowo ok. 1 mln zł w związku z realizacją porozumienia i wzrostu pochodnych związanych z włączeniem 1200 zł do wynagrodzenia zasadniczego.

O tym, że inne grupy zawodowe w ochronie zdrowia chcą się upomnieć o podwyżki i zapowiadają falę protestów na jesień czytaj tutaj>>

Ustawa 203 utopiła szpitale w długach

Gryglewicz wspomina, że już mieliśmy „ustawę 203”, która wprowadziła podwyżki, ale nie wskazała źródeł ich finansowania, co stało się głównym powodem lawinowego wzrostu zadłużenia szpitali.

Przypomnijmy, że ustawa 203 to potoczna nazwa ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o ZOZ. Na jej podstawie wszystkim pracownikom publicznych zakładów opieki zdrowotnej zatrudniającym powyżej 50 osób zostały przyznane podwyżki w wysokości 203 zł w 2001 r. i 171 zł w roku następnym. Ustawa jednak nie wskazała źródeł sfinansowania tych podwyżek.

  

Drugie rozporządzenie

Do konsultacji trafiło także rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Wzrost wynagrodzenia zasadniczego będzie pokrywany ze środków NFZ przeznaczonych na średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zgodnie z mechanizmem określonym w wymienionych rozporządzeniach.

Ministerstwo podkreśla, że część pochodnych, które nie zostaną ujęte w wyżej wymienionym mechanizmie regulującym sposób przekazania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń będą uwzględnione w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez NFZ. Dotyczy to także innych pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy u świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej.

Ministerstwo zdrowia podkreśla, że „skutki finansowe wynikające z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz pozostałych składników wynagrodzenia i pochodnych od tych składników leżących po stronie pracodawcy będą ponoszone przez tych pracodawców w ramach środków uzyskiwanych z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z NFZ”.

Trzecie rozporządzenie - techniczne

Opublikowano także trzecie rozporządzenie Ministra Zdrowia związane z realizacją porozumienia. Projekt wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 1225), wydanym na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 136c ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

Zmiana ma charakter techniczny i umożliwi przekazywanie odrębnych środków dla szpitali w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na podwyżki dla pielęgniarek i położnych.