Chodzi o zarządzenie nr 99/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 25 września br. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów.

Przypomnijmy, że wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zagwarantowany został w porozumieniu zawartym 9 lipca br. pomiędzy Ministrem Zdrowia i Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiana zarządzenia prezesa NFZ jest związana z realizacją tego porozumienia. 

W porozumieniu minister zdrowia zobowiązał się, że dokona nowelizacji rozporządzeń, tak żeby wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych zatrudnionych na umowę o pracę wzrosło nie mniej niż o 1100 zł od 1 września 2018 r. i o kolejne 100 zł od 1 lipca 2019 r.

Co jeszcze zawiera pakiet Szumowskiego dla pielęgniarek czytaj tutaj>>

 


Nowe wzory dokumentów

NFZ konieczność zmiany dotychczasowego zarządzenia prezesa Fundusz wyjaśnia wejściem w życie § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1681).

Więcej o trzech rozporządzeniach MZ dotyczących podwyżek dla pielęgniarek i położnych czytaj tutaj>>

Wzrost wynagrodzenia zasadniczego będzie pokrywany ze środków NFZ przeznaczonych na średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zgodnie z mechanizmem określonym w rozporządzeniach, również po dniu 31 sierpnia 2019 r. 

Wprowadzane zmiany w zarządzeniu prezesa NFZ dotyczą:

  1. wzoru dokumentu potwierdzającego przekazanie środki na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwaną dalej: ustawą o świadczeniach, w sposób określony w tych przepisach: zgodnie z zawartym porozumieniem albo zgodnie z pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału albo w równej miesięcznej wysokości w przeliczeniu na etat, albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej.
  2. wykazu produktów rozliczeniowych finansowanych przez Narodowy Funduszu Zdrowia na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Publikacja tego zarządzenia umożliwi aneksowanie umów ze świadczeniodawcami, którzy przekazali dane o liczbie pielęgniarskich etatów. Przypomijmy, że do 21 września przedłużono termin do kiedy placówki miały przekazać takie informacje do NFZ. Są one potrzebne, by wyliczyć, ile Fundusz ma przekazać pieniędzy na podwyżki dla tej grupy zawodowej. Wojewódzkie oddziały NFZ mają 14 dni od otrzymania tej informacji od świadczeniodawcy na zaproponowanie aneksów do umów z uwzględnionymi pieniędzmi na podwyżki.