Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych podkreśla, że mają liczne zapytania dotyczące opiniowania wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Zostały one określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1681).

Kara umowna w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia czytaj tutaj>>

Terminy i procedury

Samorząd pielęgniarski podkreśla, że wydanie opinii przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych może nastąpić po spełnieniu warunków procedury.

Co zawiera pakiet ministra Szumowskiego dla pielęgniarek czytaj tutaj>>

NIPiP przypomina, że po przesłaniu przez świadczeniodawców do oddziału wojewódzkiego NFZ informacji o liczbie pielęgniarek i położnych objętych regulacjami OWU (zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia) Fundusz ma przygotować do 28 września 2018 i przesłać aneksy do umów przez oddział wojewódzki NFZ do świadczeniodawców – (zgodnie z § 2 ust. 4 ww. rozporządzenia – w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od świadczeniodawcy).

Jak SP ZOZ może kształtować wynagrodzenia pielęgniarek w wypadku otrzymania środków z NFZ na podwyżkę dla pielęgniarki czytaj tutaj>>

Opinie do 19 października

Gdy świadczeniodawca niezwłocznie po otrzymaniu zmiany umowy (aneksu) przekazuje propozycję podziału środków do OIPiP, a wtedy jest ona zaopiniowana przez OIPiP w terminie 21 dni od dnia otrzymania propozycji podziału środków od świadczeniodawcy, najpóźniej do 19 października 2018 r.

- Propozycja podziału środków powinna zawierać numer aneksu do umowy, wysokość dodatkowych środków przekazanych przez oddział wojewódzki NFZ na realizację zapisów ww. rozporządzenia, liczbę pielęgniarek i położnych objętych zapisami rozporządzenia z podziałem na formę zatrudnienia – podkreśla Zofia Małas, prezes NRPiP.

 


 

NFZ: Od przyszłego tygodnia aneksowanie 

Narodowy Fundusz Zdrowia podał, że zarządzenie dotyczące kwestii finansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych ma zostać opublikowane jeszcze w tym tygodniu.

Od początku przyszłego tygodnia oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia rozpoczną proces aneksowania umów ze świadczeniodawcami, w oparciu o informacje przekazane przez świadczeniodawców do oddziałów wojewódzkich.