W piątek do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Porządkuje zasady doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., ale przewidziano także okres przejściowy.

 Zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ratownicy medyczni mają prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach i formach kształcenia, w szczególności kursu doskonalącego oraz samokształcenia. Dotychczas ratownicy medyczni uczestniczyli w formach doskonalenia zawodowego, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Te przepisy będą obowiązywać do końca tego roku, od stycznia 2020 r. mają zmienić zasady dotyczące doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Podwyżki od stycznia dla ratowników medycznych i klauzula opt out - czytaj tutaj>>

Nadal punkty za konferencje i publikacje

Zgodnie z projektem samokształcenie będzie realizowane, podobnie jak to ma miejsce obecnie w następujących formach: seminarium; udział w kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym; udział w posiedzeniu szkoleniowym stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym zrzeszającym ratowników medycznych.

Do samokształcenia zalicza się także przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym, posiedzeniu szkoleniowym lub stowarzyszenia zawodowego lub przedstawienie prezentacji naukowej w formie plakatu lub doniesienia zjazdowego. Punkty ratownik może otrzymać także za udział w warsztatach szkoleniowych, w kursach realizowanych za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem zakończonych testem czy opublikowanie jako autor lub współautor: książki naukowej, książki popularnonaukowej, artykułu naukowego oryginalnego, artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej, artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych; tłumaczenia książki lub artykułu naukowego lub popularnonaukowego, programu multimedialnego; udział w mistrzostwach lub zawodach ratownictwa medycznego; zajęcie od 1 do 3 miejsca na mistrzostwach ratownictwa medycznego lub zawodach ratownictwa medycznego.

Do form samokształcenia zaliczane jest także uzyskanie tytułu zawodowego magistra, stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego lub tytułu profesora.

 


Kurs samoobrony jako samodoskonalenie

Nową, w stosunku do obecnie realizowanych, formą samokształcenia będzie udział w kursie samoobrony, udział w kursie doskonalącym umiejętności w zakresie prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym oraz praca w charakterze nauczyciela akademickiego w uczelniach prowadzących kształcenie na kierunku studiów ratownictwo medyczne, a także realizacja samokształcenia w formie wolontariatu odbywanego w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Za wszystkie te formy samokształcenia przysługują punkty edukacyjne, które określone zostały w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Pięcioletnie okresy rozliczeniowe

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych realizowane będzie w pięcioletnich okresach rozliczeniowych zwanych okresami edukacyjnymi. „Pierwszy okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskano dyplom uprawniający do wykonywania zawodu ratownika medycznego” – podkreśla resort.

W ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych realizowany będzie kurs doskonalący. Będzie on mógł być prowadzony przez podmioty uprawnione do prowadzenia kursu doskonalącego wpisane na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego prowadzoną przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Projekt rozporządzenia określa w załączniku nr 2 wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego.

Trzeba zdobyć 200 punków edukacyjnych

Za zrealizowanie każdej z form kształcenia będą przyznawane punkty edukacyjne. Zaliczenie doskonalenia zawodowego będzie polegać na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego, przy czym co najmniej 120 punktów edukacyjnych będzie musiało być uzyskane za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem. Program przedmiotowego kursu będzie opracowany przez zespół ekspertów powołanych przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i zatwierdzony przez ministra zdrowia.

Przebieg doskonalenia zawodowego będzie dokumentowany w karcie doskonalenia zawodowego ratownika medycznego, której wzór określa załącznik nr 3 przedmiotowego rozporządzenia.

Punkty uzyskane na starych zasadach zachowają ważność

Jak podaje resort rozporządzenie ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 r. „Projektowane rozporządzenie zakłada przepis przejściowy w którym określono, że okres edukacyjny rozpoczęty przed dniem wejście w życie niniejszego rozporządzenia jest realizowany zgodnie z niniejszym rozporządzeniem” – wyjaśnia MZ. Zatem karty doskonalenia zawodowego oraz punkty uzyskane w „starym” trybie, na mocy obowiązującego teraz rozporządzenia z Ministra Zdrowia dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, zachowują ważność.