Takie zmiany przewiduje projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, który właśnie trafił do konsultacji publicznych. Projekt już raz trafił do konsultacji pod koniec września 20019 r., ale wtedy kończyła się kadencja parlamentu i było wiadomo, że nie uda się go procedować. W poniedziałek resort zdrowia po raz drugi przekazał projekt do konsultacji.

- Najbardziej cieszymy się z tego, że będzie osobna ustawa o zawodzie i stworzony zostanie samorząd zawodowy – mówi Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego. - Zabiegaliśmy o to od lat, by mieć swój samorząd tak samo jak lekarze, pielęgniarki, lekarze i fizjoterapeuci. Samorząd będzie walczyć o kolejne zmiany i rozwój tego zawodu.

Projektowane przepisy tworzą podstawę do uznania zawodu ratownika medycznego za zawód zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt przewiduje także przepisy regulujące w sposób kompleksowy wykonywanie zawodu ratownika medycznego, utworzenie ram prawnych dla działania samorządu ratowników medycznych oraz zasad odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych.

Sprawdź w LEX: Czy ratownik medyczny może kierować SOR? >

W większości ratownicy są zatrudnieni w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz zespołach ratownictwa medycznego. Teraz nie ma elektronicznego rejestru ratowników medycznych i dlatego nie można precyzyjnie ustalić liczby osób uprawnionych do wykonywania tego zawodu. Ministerstwo Zdrowia szacuje całkowitą liczbę ratowników na ok. 25 tysięcy.

 

Sprawdź również książkę: Umowa o świadczenie zdrowotne ebook >>


Zadania samorządu zawodowego

Resort podkreśla, że dla rozwoju zawodu ratownika medycznego konieczne jest stworzenie samorządu zawodowego. Projektowana regulacja wprowadzi do systemu prawnego przepisy powołujące samorząd zawodowy ratowników medycznych i regulujące jego organizację, tak jak to ma miejsce w przypadku innych zawodów medycznych jak: lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, farmaceuci, diagności laboratoryjni i fizjoterapeuci.

Sprawdź w LEX: Czy ratownik medyczny może uczestniczyć w przeznaczonym dla pielęgniarek kursie wykonywania badań spirometrycznych? >

Samorząd zawodowy będzie zorganizowany w ramach struktury ogólnokrajowej w Krajowej Izbie Ratowników Medycznych, która będzie posiadała osobowość prawną oraz określone w ustawie organy. Przynależność do samorządu będzie obowiązkowa. Nadzór nad samorządem będzie sprawował minister zdrowia. Działalność samorządu finansowana będzie np.: ze składek członkowskich i opłat związanych z postępowaniem w sprawie wpisu do rejestru ratowników medycznych.

Samorząd ma m.in.:

  • sprawować pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu ratownika medycznego;
  • przyznawać prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji ratowników medycznych, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód ratownika medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zawieszać i pozbawiać prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w wykonywaniu zawodu;
  • prowadzić postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych;
  • prowadzić postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ratownika medycznego;
  • reprezentować ratowników medycznych oraz ochrona ich interesów zawodowych;
  • prowadzić nadzór nad doskonaleniem zawodowym ratowników medycznych.

Zadania związane z doskonaleniem zawodowym ratowników zostały przeniesione z wojewody na Krajową Radę Ratowników Medycznych.

Czytaj w LEX: Wypalenie zawodowe pracowników ochrony zdrowia z perspektywy osoby zarządzającej jednostką ochrony zdrowia >

Obowiązkowe składki

Resort zdrowia podkreśla, że nie jest w stanie szacować teraz kosztów związanych z opłacaniem przez ratowników medycznych składek z tytułu obowiązkowej przynależności do samorządu zawodowego.

Jednak analogiczne rozwiązania posiadają inne samorządy zawodowe np. lekarze, pielęgniarki, a od 2016 r. działa Krajowa Izba Fizjoterapeutów. Na mocy uchwały nr 351/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z 21 lutego 2019 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i szczegółowych zasad jej opłacania, składkę członkowską dla członków Krajowej Izby Fizjoterapeutów ustalono w wysokości 25 zł miesięcznie.

Sprawdź w LEX: Do wykonywania jakich czynności na oddziale szpitalnym jest uprawniony ratownik medyczny? >

- Należy więc przyjąć, że w przypadku samorządu zawodowego ratowników medycznych składka z tytułu przynależności do samorządu może kształtować się na podobnym poziomie – podkreśla resort zdrowia. - Jednakże podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie wysokości składki członkowskiej i zasady jej podziału należą do kompetencji Krajowej Rady - czytamy w uzasadnieniu projektu.

6-dni urlopu na szkolenia

Projektowana ustawa zakłada wprowadzenie uprawnienia dla ratowników medycznych do skorzystania 6-dniowego płatnego urlopu szkoleniowego rocznie. Przyznanie takiego uprawnienia ratownikom medycznym wynika wprost z treści pkt 3 porozumienia zawartego 24 września 2018 r. przez Ministra Zdrowia z Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”.

Nowe zasady kształcenia podyplomowego

Projektowana ustawa zawiera także przepisy regulujące w sposób kompleksowy wykonywanie zawodu ratownika medycznego, w szczególności wymagane uprawnienia kwalifikacyjne, zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawody ratownika medycznego, zasady wykonywania tego zawodu, organizacji kształcenia przed i podyplomowego oraz ponoszenia odpowiedzialności zawodowej, jak również utworzenia samorządu ratowników medycznych.

Sprawdź w LEX:  Czy ratownik medyczny, magister po studiach nie związanych z ochroną zdrowia, może przywoływać ten stopień przy swoim nazwisku i określeniu ratownik medyczny? >

Projekt zawiera także przepisy dotyczące kształcenia przeddyplomowego ratowników medycznych, które są zawarte w obowiązującej ustawie o PRM. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, które zostały także przeniesione do ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych, prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego będą posiadały osoby, na zasadzie praw nabytych, które ukończyły publiczną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskały tytuł zawodowy ratownika medycznego lub ukończyły studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskały tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności) lub studia wyższe na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego i uzyskały tytuł zawodowy licencjata.

Egzamin po studiach

Projekt wprowadza obowiązek złożenia z wynikiem pozytywnym Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego. To ma pomóc weryfikować efekty kształcenia przez absolwentów kierunku ratownictwo medyczne. Złożenie z wynikiem pozytywnym PERM będzie warunkować możliwość wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Czytaj w LEX: Jak przygotować i przekonać kadrę medyczną do kontaktów z mediami? >

- Taki pomysł był już wcześniej – mówi Roman Badach-Rogowski.-  To jest egzamin na wzór Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Dzięki temu uda nam się zweryfikować poziom nauczania na różnych uczelniach. Pierwszy taki egzamin odbędzie się w latach 2022-23 - zapowiada.

Egzamin będzie organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych, a przeprowadzany będzie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną powoływaną przez dyrektora CEM. W skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej mają wchodzić osoby posiadające doświadczenie z zakresu ratownictwa medycznego, w tym co najmniej jedna będzie musiała być lekarzem systemu, powoływane przez dyrektora CEM. Kandydaci do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej będą zgłaszani przez dyrektora CEM, rektorów wyższych uczelni medycznych oraz konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej. Egzamin ten będzie składany w formie testowej i będzie przeprowadzany nie rzadziej niż raz w roku równocześnie w tych samych terminach.

Jawny rejestr ratowników

Projektowana ustawa zakłada, że wykonywanie zawodu ratownika medycznego będzie możliwe po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz uzyskaniu wpisu do rejestru ratowników medycznych. Prawo wykonywania zawodu będzie wydawała Krajowa Rada Ratowników Medycznych, będąca organem samorządu ratowników medycznych.

Sprawdź w LEX: Czy ratownik medyczny może podawać leki jako członek zespołu badawczego w badaniu klinicznym na zlecenie badacza? >

- Nareszcie będzie rejestr dzięki czemu w końcu po raz  pierwszy ratownicy zostaną policzeni – Roman Badach-Rogowski. - Teraz nikt dokładnie nie wie, ilu ratowników  pracuje w systemie, a ilu poza nim. Wielu pracuje na umowach cywilnoprawnych - dodaje.

Jak podkreśla resort zdrowia, ważnym elementem projektowanej ustawy jest stworzenie także możliwości skutecznego pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód ratownika medycznego w przypadku nienależytego lub nierzetelnego przestrzegania obowiązku wykonywania czynności zawodowych zgodnie z określonymi w ustawie zasadami wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz zasadami etyki zawodowej, do których określenia będzie uprawniony samorząd ratowników medycznych.

Skutki finansowe zmian

Szacuje się, że wprowadzenie 6-dniowego płatnego urlopu szkoleniowego pracodawców będzie kosztować rocznie ok. 13,6 mln zł. Łączny koszt pracodawców z tego tytułu w roku wejścia w życie regulacji i przez kolejnych 10 lat będzie wynosił 149, 6 mln zł. 

W roku wejścia w życie regulacji koszty budżetu państwa obejmowały będą również koszt powołania i organizacji Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych, który szacuje się na około 60 tys. zł.