Zapisy dotyczące podwyżek realizują dwa projekty rozporządzeń ministra zdrowia: zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Oba równolegle zostały właśnie skierowane do konsultacji publicznych.

Podwyżki od stycznia dla ratowników medycznych i klauzula opt out - czytaj tutaj>>

Kto dostanie podwyżki?

Projekty realizują porozumienie zawartego 9 października 2019 r. w Warszawie pomiędzy ministrem zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność” dotyczącym wprowadzenia średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu w wysokości 1600 zł brutto od dnia 1 stycznia 2020 r. dla:

  1. ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
  2. ratowników medycznych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, na których wykonywane są zadania polegające na kierowaniu i zarządzaniu innymi ratownikami medycznymi lub dyspozytorami medycznymi,
  3. ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy,
  4. ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, zatrudnionych w:

        a)   szpitalnych oddziałach ratunkowych,

        b) izbach przyjęć szpitali posiadających w lokalizacji tej izby oddziały niezbędne do funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego.

 

1200 brutto w przeliczeniu na etat

Zgodnie z projektem utrzymanie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1200 zł brutto w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu będzie do dnia 31 grudnia 2020 r. dla ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Projekt zakłada, że od 1 stycznia 2020 r. średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami pochodnymi w przeliczeniu na jeden etat albo równoważnik etatu o kolejne 400 zł brutto do ogólnej kwoty 1600 zł brutto miesięcznie.

Zgodnie z projektem, wzrost wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2020 r. ma następować stosownie do przepisów § 16 ust. 4a ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, i będzie oparty na ustalanym przez Prezesa NFZ współczynniku korygującym, który w swojej konstrukcji będzie uwzględniał kwoty przekazane na wzrost wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2020 r. dla ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych.

Karetki będą żółte i zmienią się mundury ratowników - czytaj tutaj>>

Wojewoda wyliczy, ile potrzebne jest pieniędzy

Resort szacuje liczbę etatów przeliczeniowych ratowników medycznych również u podwykonawców, dyspozytorów medycznych i pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód u podwykonawców w ilości 21.622,63 etatu. Dane zostały przekazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie umów zawartych z właściwym oddziałem NFZ w zakresie liczby etatów ratowników medycznych w leczeniu szpitalnym.

W pozostałym zakresie liczba wskazanych etatów dotyczy 2020 r., gdzie wojewodowie podczas składania propozycji wysokości środków na zadania ZRM na rok 2020 zostali zobowiązani do oszacowania i przedłożenia Ministrowi Zdrowia liczby etatów przeliczeniowych pracowników wykonujących zawód w przedszpitalnym systemie PRM w celu zaplanowania wysokości środków na podwyżki zgodnie z wówczas obowiązującymi regulacjami.

Ministerstwo przewiduje, że wzrost wynagrodzenia ratowników medycznych powinien przełożyć się na zwiększone zainteresowanie pracą w tym zawodzie.