Od 1 stycznia 2020 r. harmonogramy przyjęć pacjentów muszą wysyłać już wszystkie lecznice, które mają kontrakt z NFZ na stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Do tej pory taki obowiązek miały szpitale i przychodnie specjalistyczne. To oznacza, że informacje o pierwszych wolnych terminach maja wysyłać także m.in.: zespoły długoterminowej opieki domowej dla dorosłych i dzieci, zespoły długoterminowej opieki domowej dla dzieci, hospicja domowe i zespoły domowej opieki paliatywnej, zakłady i oddziały pielęgnacyjno-opiekuńcze oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze.  

Do tej pory system sprawozdawania informacji o pierwszych wolnych miejscach obowiązywał w szpitalach i przychodniach specjalistycznych. One od 1 lipca 2019 r. muszą prowadzić harmonogramy przyjęć i raportować je do NFZ (przekazują je poprzez aplikację AP-KOLCE udostępnioną przez Fundusz). Placówki mają obowiązek przekazywać każdego dnia roboczego oddziałowi wojewódzkiemu NFZ informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.

Od 1 stycznia 2020 r. nie tylko więcej podmiotów musi wysyłać harmonogramy przyjęć, ale także rozszerzy się zakres sprawozdawanych informacji. Trzeba będzie  przekazywać dane dotyczące kolejek także w przypadku fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej.

Czytaj w LEX: E-recepty w praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych >


Konieczny osobny pracownik do kolejek

Dariusz Hajdukiewicz, dyrektor Szpitala Klinicznego CMKP w Warszawie informuje, że do tej pory do systemu NFZ raz w tygodniu sprawozdaje pierwszy wolny termin wizyty oraz raport miesięczny, który zawiera wszystkich pacjentów, którzy mieli wykonane świadczenie lub zostali zapisani do kolejki oczekujących i posiadają status oczekujący. Aktualnie jest w ten sposób sprawozdawanych 31 kolejek.

E-recepta będzie obowiązkowa, ale wyjątki możliwe - czytaj tutaj>> 

Jednak od 1 stycznia 2020 r. taka procedura musi być wykonywana każdego dnia roboczego, dla oddziałów szpitalnych również w weekendy i święta. Natomiast sprawozdanie kolejki miesięcznej odbywa się do 10 następnego miesiąca.

Dyrektor Hajdukiewicz podkreśla, że procedura generowania i importowania informacji o pierwszym wolnym terminie i harmonogramów miesięcznych jest skomplikowana. - Poza tym po zakończeniu miesiąca należy zweryfikować, czy wszyscy pacjenci zostali skreśleni, a po takiej weryfikacji należy przygotować raporty nieskreślonych pacjentów i rozesłać do komórek organizacyjnych, zweryfikować błędnie wprowadzonych pacjentów np. niepełne dane lub zdublowane wpisy w kolejce – wymienia Hajdukiewicz. - Z tego powodu należy wyznaczyć osobę, która będzie zajmować się jedynie kolejkami oczekującymi oraz sprawozdawczością do NFZ oraz wyznaczyć osobę, która będzie podczas nieobecności zastępować tę osobę prowadzącą kolejki – mówi.

 

Cieszyński: Blisko połowy placówek wciąż nie ma w systemie wystawiania e-recept - czytaj tutaj>>
 

NRL: Odłożyć sprawozdawanie kolejek 

Andrzej Cisło, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej podkreśla, że za dużo obowiązków na raz nakłada się teraz na placówki medyczne. Od 8 stycznia będą musiały wstawiać recepty w wersji elektronicznej, a tu jeszcze dochodzą nowe obowiązki związane ze sprawozdawaniem kolejek.

- Warto, by było hołdować kardynalnej zasadzie, że najpierw przeprowadza się debiurokratyzację, a potem cyfryzację - mówi Cisło. - Naprawdę nic nie szkodziło odłożyć sprawozdawczość kolejek na czas bezpieczniejszy, dlatego prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do ministerialnego Zespołu ds. zmniejszenia obciążeń administracyjnych o przedłożenie w pierwszej kolejności, przy najbliższej nowelizacji ustawy o świadczeniach, propozycji rezygnacji z tych uciążliwych obowiązków. Wydaje się, pewna „nieoczywistość” gładkiego wprowadzenia e-recept powinna skłonić do poważnego zastanowienia się nad całością strategii informatyzacji opieki zdrowotnej. Czas na poważną rozmowę, której od dawna domagamy się - mówi wiceprezes NRL.

Sprawdź w LEX: Czy można potwierdzić prawo do świadczeń opieki zdrowotnej tylko na 1 dzień? >

NFZ w Łodzi SMS-y zaczął wysyłać

NFZ podkreśla, że od 1 stycznia 2020 r. wszystkie placówki prowadzące listy oczekujących na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są zobowiązane do założenia i prowadzenia harmonogramów przyjęć. Fundusz przypomina, że harmonogramy przyjęć i listy oczekujących nie są prowadzone dla szpitalnego oddziału ratunkowego, izby przyjęć, oddziału intensywnej opieki medycznej, poradni pediatrycznych, poradni chorób wewnętrznych, poradni chorób wewnętrznych dla dzieci.

- Pacjent, który po pobycie w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) zostaje celem dalszego leczenia przeniesiony na inny oddział szpitalny, powinien być wpisany do harmonogramu przyjęć w danym oddziale szpitalnym z kategorią świadczeniobiorcy „kontynuujący leczenie – podaje NFZ.  - Taka sama zasada dotyczy pacjentów, którzy są przenoszeni między oddziałami. W każdym oddziale pacjent powinien być wpisany w harmonogram przyjęć – podkreśla Fundusz.

Sprawdź w LEX: Czy ratownik w SOR ma prawo do stosowania przymusu bezpośredniego? >

Zasady prowadzenia harmonogramów przyjęć zostały opisane w art. 19a ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1373 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Sprawdź w LEX: Czy świadczeniodawca może dokonywać przesunięć grupowych pacjentów? >

Dane potrzebne do wysyłania SMS-ów

Fundusz twierdzi, że potrzebuje aktualnych danych o kolejkach, bo w związku z art. 23b ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest obowiązany do przypominania pacjentom o wyznaczonym terminie wizyt.

Anna Leder, rzecznik łódzkiego oddziału NFZ podaje, że już w ramach pilotażu SMS-y z informacją o terminie wizyty otrzymują pacjenci z Łodzi. - Uruchomione zostało rozwiązanie, które polega na wysyłaniu na cztery dni przed planowaną wizytą wiadomości SMS z przypomnieniem o wizycie do wszystkich pacjentów oczekujących, zarejestrowanych w aplikacji AP-KOLCE. SMS informuje o możliwości odwołania wizyty u świadczeniodawcy – mówi Leder i dodaje, że wiadomości tekstowe wysyłają do pacjentów umówionych nie tylko na wizytę do specjalisty, np. endokrynologa, ale także na rezonans magnetyczny, tomografię komputerową, gastroskopię, kolonoskopię, leczenie AMD, operację usunięcia zaćmy, endoprotezoplastykę. W sumie w 38 kolejkach prowadzonych przez NFZ.  

Czytaj w LEX: Zmiany w przeprowadzeniu przez NFZ kontroli działalności świadczeniodawców >

- W pierwszym tygodniu wysłaliśmy 81 tysięcy SMS-ów, średnio w tygodniu od 18 do 20 tysięcy SMS-ów – mówi Leder. - Najwięcej wiadomości tekstowych wysyłamy do pacjentów poradni ortopedycznych i kardiologicznych, dużo na badania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej - dodaje.

Anna Leder podaje, że SMS-y wysyłane są codziennie o godz. 14, najmniej we wtorki i środy, bo te powiadamiają o konieczności stawienia się w szpitalu w sobotę lub niedzielę. I dodaje, pierwszy raz pilotażowo wysyłano SMS-y już w listopadzie 2016 r. Podkreśla, że bazują na danych przekazywanych do Funduszu przez placówki medyczne. Z analiz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ spadła liczba pierwszych wizyt, na które pacjenci nie przyszli. W roku 2015 z powodu niezgłoszenia się pacjenta nie odbyło się 17 proc. wizyt pierwszorazowych w poradniach endokrynologicznych, i 15 proc. wizyt w poradniach kardiologicznych.

 

Rzecznik: Ustawa o prawach pacjenta powinna określać też obowiązki - czytaj tutaj>>
 

Sankcje za niezgłoszenie

Anna Leder podaje, że obecnie w przypadku osoby wpisanej na listę oczekujących karą za niezgłoszenie się jest skreślenie z listy oczekujących.  - Zgodnie z przepisami w przypadku niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia, pacjent podlega skreśleniu z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobni, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej – podaje Anna Leder. - Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących świadczeniobiorca jest obowiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia - dodaje.