Sąd lekarski wymierzył Markowi A. (dane zmienione) karę zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia. Prezes okręgowej rady lekarskiej zarządził wpisanie wzmianki o tym zakazie do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów. Lekarz nie zgodził się wydanym w tej sprawie zarządzeniem, więc wniósł skargę.

 

Tylko dwa rodzaje kar można wpisać do rejestru

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, który wskazał, że zgodnie z art. 49 ust. 5 ustawy o izbach lekarskich (dalej jako: uil), w rejestrze zamieszcza się wyłącznie informacje o dwóch rodzajach wymierzonych kar: ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza oraz zawieszeniu w wykonywaniu zawodu lekarza. Tym samym w rejestrze nie odnotowuje się pozostałych kar określonych w art. 83 uil. Sąd zwrócił uwagę, że w celu dokonania oceny stanowiska organu, konieczne jest zbadanie, czy kara zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia jest jednocześnie karą skutkującą ograniczeniem w wykonywaniu zawodu lekarza.

Czytaj także: Prof. Tymiński: Lekarz powinien odpowiadać karnie tylko za nadużycie uprawnień i czyny umyślne >>
Sprawdź PROCEDURĘ: Udostępnianie danych z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów oraz Centralnego Rejestru Lekarzy >

Zakaz pełnienia funkcji nie jest tożsamy z ograniczeniami w wykonywaniu zawodu

Art. 83 uil zawiera katalog kar, które mogą być orzekane w stosunku do obwinionego. Należy podkreślić, że są one niezależne od siebie, poza określonymi wyjątkami. W art. 83 ust. 2 uil przewidziano bowiem możliwości łączenia kar ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza oraz zawieszenia prawa wykonywania zawodu wraz z pełnieniem funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia. Oznacza to, że kara zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia nie jest tożsama z karą skutkującą ograniczeniem w wykonywaniu zawodu lekarza. Interpretacji tej nie zmienia treść art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym za wykonywanie zawodu lekarza uważa się kierowanie podmiotem leczniczym.

Czytaj też: Sankcje orzekane w postępowaniu o odpowiedzialność zawodową lekarzy >>>

 


Sąd zwrócił uwagę na wykładnię językową

WSA podkreślił, że gdyby zamiarem ustawodawcy było zrównanie zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia z ograniczeniem zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza, to art. 83 ust. 2 uil należałoby uznać za całkowicie zbędny. To zaś pozostawałoby w sprzeczności z dyrektywą wykładni językowej. Ponadto należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 86 uil, orzekając karę ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza, sąd lekarski określa szczegółowo czynności, których lekarz nie może wykonywać. Mając powyższe na uwadze, WSA stwierdził, że zaskarżone zarządzenie zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa, co uzasadniało uchylenie tego aktu.

Wyrok WSA w Poznaniu z 9 czerwca 2022 r., sygn. akt II SA/Po 270/22