Minister Michał Cieślak, odpowiedzialny w Radzie Ministrów za rozwój samorządów, rozpoczął prace nad przepisami w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych. Ma się nimi zająć Departament Współpracy z Samorządem.  

Cel prac – zniesienie barier prawnych procesu inwestycyjno-budowlanego

Celem prac jest próba znalezienia rozwiązań mających na celu likwidację barier oraz przyspieszenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego. - Jednostki samorządu terytorialnego zwracają uwagę, że w obecnej przestrzeni prawnej ten proces dla inwestycji celu publicznego oraz innych inwestycji dotyczących zakresu zadań samorządów jest skomplikowany i długotrwały – podkreśla Michał Cieślak.

 


Zobacz też: Gmina da grunt, dostanie lokale>>

Obowiązujące procedury odrolnienia gruntów są długotrwałe i kosztowne. W ocenie samorządowców to utrudnia i opóźnia prowadzenie kwestii formalnoprawnych związanych z przygotowaniem inwestycji koniecznych do realizacji zadań własnych jednostek samorządowych. Potwierdza to również Najwyższa Izba Kontroli, co wynika z raportów z 7 września 2010 r. i 23 sierpnia 2012 r.

Samorządowcy mogą zgłaszać propozycje

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, którzy zauważają problemy w stosowaniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych mogą zgłaszać propozycje zmian w przepisach. Największe organizacje zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego otrzymały już zaproszenie do przekazywania uwag. Przesłane propozycje zostaną poddane szczegółowej analizie i będą stanowiły punkt wyjścia do pracy nad zmianami. Zgłoszenia można przesyłać na e-mail: sekretariatdws@kprm.gov.pl do 30 stycznia 2021 r.