Kongres odbędzie się w dniach 18–19 września 2019 roku w Białej Rawskiej. Osią głównej dyskusji tegorocznego Kongresu jest szeroko pojęta tematyka ochrony środowiska. Jak podkreślają przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich RP, realizacja gminnych zadań w tym zakresie jest coraz bardziej złożona i kosztowna.

Śmieci, susza i wzrost kosztów

Ciągłe dopracowywanie regulacji związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, przy równoczesnym gwałtownym wzroście kosztów, susza i jej konsekwencje - m.in. zaopatrzenie w wodę, nierozwiązane problemy z gospodarką ściekową, wzrost cen energii - to tylko niektóre z problemów nurtujące środowiska wiejskie. Czytaj też: Wciąż grożą nam podwyżki opłat za śmieci

 

To ważne dla mieszkańców zagadnienia, które mają wpływ na jakość życia na obszarach wiejskich. Mimo wieloletnich wysiłków i osiągnięć związanych z ochroną środowiska, przed korporacją zrzeszającą gminy wiejskie wciąż stoją wyzwania.

Finanse samorządów

Po ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, na którym omawiana była sytuacja finansowa samorządów terytorialnych, związek podjął decyzję o przeprowadzeniu na Kongresie specjalnej debaty o finansach gminnych, szczególnie mając na uwadze m.in. planowane zmniejszenie dochodów z podatku PIT, szybki wzrost wydatków bieżących, finansowanie podwyżek nauczycieli.

Głównym celem spotkania jest przybliżenie gminom wiejskim i miejsko-wiejskim aktualnej wiedzy o przyjmowanych i planowanych zmianach legislacyjnych, wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, przyjęcie wniosków, które mogą pomóc ministerstwom i instytucjom do wypracowania jeszcze bardziej efektywnych i dopasowanych do specyfiki obszarów wiejskich regulacji i niezbędnych działań wspierających.

Czytaj też: Samorządy boją się wysokich wymagań przeciwpożarowych dla przechowywania odpadów

Patronat ministra środowiska

Do udziału w debatach zaproszono przedstawicieli odpowiednich departamentów Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Energii. W realizację Kongresu aktywnie włączone są również inne instytucje, m.in.: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Udział przedstawicieli tych resortów i instytucji gwarantuje zdaniem ZGW RP konstruktywną dyskusję i przedstawiciele gmin wiejskich liczą, że wnioski „będą miały przełożenie na tworzenie lepszych warunków do realizacji gminnych zadań związanych z ochroną środowiska”.

Podobnie jak w latach ubiegłych na Kongres zaproszono również pracowników samorządowych, Przewodniczących Rad i Radnych oraz Skarbników, dla których przygotowany zostanie specjalny odrębny program w ramach V Forum Skarbników Gmin Wiejskich.

XIX Kongres Gmin Wiejskich odbędzie się w dniach 18–19 września 2019 roku w Hotelu Ossa Congress&SPA w Białej Rawskiej.

Portal Prawo.pl objął kongres patronatem medialnym.