Związek Miast Polskich podkreśla, że gminy chcąc zapewnić jak najdłuższe obowiązywanie dotychczasowych zasad odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, powinny przed wejściem w życie ustawy nowelizującej wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych z tego typu nieruchomości.

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw czeka na podpis prezydenta RP. Wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z przepisem przejściowym wprowadzonym do zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do wszczętych i niezakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów stosuje się przepisy dotychczasowe.

Jak podkreśla Maciej Kiełbus, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalista prawa samorządowego, zgodnie z regułą wynikającą z zasad techniki prawodawczej, kiedy zmienia się ustawę, należy wprowadzić do niej przepisy przejściowe, aby jak najpłynniej wprowadzić nowe zasady do funkcjonującego już prawa.

 

Dwa przepisy przejściowe dotyczące nieruchomości niezamieszkałych

Prawnik wyjaśnia, że w ustawie nowelizującej tzw. ustawę śmieciową są dwa kluczowe, w kontekście nieruchomości niezamieszkałych, przepisy przejściowe. Pierwszy dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy na odbiór i zagospodarowanie odpadów – stosuje się do nich przepisy dotychczasowe. Drugi przepis dotyczy postępowań przetargowych – aby nie okazało się, że wejście w życie przepisów, przy krótkim okresie vacatio legis (14 dni od ogłoszenia) nagle kończy rozpoczęte już postępowania przetargowe.

- Wszczęcie postępowania przetargowego pozwala wejść w reżim starej ustawy – zaznacza mec. Maciej Kiełbus. Jak wyjaśnia, konsekwencją istnienia przepisu przejściowego dotyczącego postępowań wszczętych jest także to, że umowy zawarte w wyniku przeprowadzonego postępowania podlegały będą dotychczasowym przepisom. - Gminy mogą więc, po rozpoczęciu procedury przetargowej, przeprowadzić ją na starych zasadach, zawrzeć umowę do 4 lat na starych zasadach i dopiero po zakończeniu tej umowy wejść w nowy system - mówi. Wskazał na to także w opinii do projektu ustawy Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Apelując o wprowadzenie przepisu przejściowego, podkreślił, że jego brak będzie skutkował tym, że do czasu zakończenia trwania obecnych umów, będzie istniała konieczność stosowania przepisów dotychczasowych.

Czytaj też: Opłata za grubsze torby zwiększy obowiązki sklepów>>

Ważny właściwy odbiór odpadów

Według Macieja Kiełbusa, na przepis przejściowy należy spojrzeć nie tylko przez pryzmat gmin i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. - To szansa dla przedsiębiorców, którzy wygrali przetargi na odbiór z nieruchomości niezamieszkałych i poczynili nakłady, żeby dokończyli umowy na zasadach dotychczasowych - mówi.

Rozwiązanie jest także istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa środowiskowego. – Przyjęcie odmiennego sposobu interpretacji przepisów i wejście z dnia na dzień nowych reguł, oznaczałoby, że po 14 dniach od ogłoszenia przepisu w Dzienniku Ustaw gmina powinna zaprzestać odbioru odpadów od wszystkich właścicieli nieruchomości niezamieszkałych do czasu, aż złożą oni stosowne oświadczenie, że chcą być objęcie systemem gminnym – tłumaczy. W sezonie wakacyjnym mogłoby to grozić pozostawieniem przedsiębiorców – właścicieli nieruchomości niezamieszkałych - bez odbioru odpadów komunalnych.

 

Mariusz Łubiński, ekspert ds. nieruchomości, prezes firmy Admus zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami podkreśla, że w przypadku punktów gastronomicznych właściwy odbiór odpadów jest szczególnie ważny. - Restauracje produkują bardzo duże ilości resztek jedzenia, jeżeli nie zostaną szybko zabrane i będą zalegały w kubłach, istnieje zagrożenie, że zalęgną się w takich miejscach gryzonie. Biorąc to pod uwagę, wątpliwości samorządów co do samodzielnego wyboru przez przedsiębiorców firmy odbierającej śmieci jest zrozumiałe - mówi.

Nieruchomości niezamieszkałe – czyli takie, na których znajdują się sklepy, restauracje, przedsiębiorstwa – były jedną z głównych osi sporu pomiędzy samorządami a przedsiębiorcami podczas procedowania zmian ustawy śmieciowej. Według ekspertów i samorządowców odbiór odpadów z takich nieruchomości powinien być organizowany w ramach systemów gminnych. Przede wszystkim jest to korzystne dla wyników segregacji i odzysku, ale również dla organizacji działań gmin. W Sejmie Ministerstwo Środowiska zmieniło to rozwiązanie i zaproponowało, że objęcie nieruchomości niezamieszkałych gminnym systemem odbioru uzależnione będzie od oświadczenia właściciela nieruchomości. 

Czytaj też: Wciąż są luki dotyczące odbioru śmieci z nieruchomości niezamieszkałych>>